Κυριακή, 15η Σεπτεβρίου 2019 10:25:πμ
ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ (19)

Άρθρο : Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου ΠνεύματοςΗ εορτή του Αγίου Πνεύματος (εφέτος Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019) για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα είναι, εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, εργάσιμη ημέρα, σε αντίθεση με τον Δημόσιο Τομέα για τον οποίο έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, δικαιούμενοι κανονικά και εις απλούν το ημερομίσθιό τους (χωρίς προσαύξηση).


Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό θα τους αφαιρεθούν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω 5θημέρου (8,00΄ ώρες) ή 6ημέ­ρου (6,40΄ ώρες).
Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες Συλλογικές συμβάσεις (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικές αποφάσεις (Δ.Α.), η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ' αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα εργασθούν κατ' αυτή την ημέρα.
Αντίθετα, όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.
Σχετικός για την αργία αυτή όρος έχει τεθεί στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που αφορούν:
α) στις Καπνοβιομηχανίες,
β) στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,
γ) στα ναυτικά πρακτορεία,
δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,
ε) στις Εφημερίδες,
στ) στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος,
ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων
θ) στους ηλεκτροτεχνίτες
ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,
ιβ) στους φορτ/τές,
ιγ) στα τυπογραφεία
ιδ) στα βιβλιοπωλεία,
ιε) στους θυρωρούς,
ιστ) εργοδηγούς - σχεδιαστές,
ιζ)  γραφεία ταξιδίων,  κ.λπ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή οι διατάξεις αυτές των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. ανήκουν στα θεσμικά λεγόμενα θέματά τους, σε αντίθεση με τα θέματα  των αποδοχών τους, σύμφωνα με το Ν. 1876/1990, όπως γίνεται δεκτός από το Υπουργείο Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της ισχύος των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτών και εξακολουθούν να δεσμεύουν τους εργοδότες και εργαζομένους που δέσμευαν όταν αυτές ίσχυαν. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια ότι για μισθωτούς που προσλήφθηκαν σε επιχείρηση η οποία δεσμεύονταν από ΣΣΕ ή ΔΑ στην οποία είχε τεθεί ο όρος της αργίας της εορτής αυτής, μετά τη λήξη της ισχύος της και του τριμήνου της μετενέργειάς της, η διάταξη αυτή για την αργία του Αγίου Πνεύματος αυτή δεν θα έχει εφαρμογή.
Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης  εξακολουθεί να ισχύει  η διάταξη  με αριθμό 22/21964/10-5-2002 (ΦΕΚ Β΄769 / 20-6-2002) από­φασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία έχει καθιερωθεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος ως υποχρεωτική ημέρα αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων. Επειδή όμως στην απόφαση αυτή δεν ορίζεται ρητά αν θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957 και του άρθρου 2 του Ν. 4359/2016 με βάση τις οποίες ορίζεται ότι στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και ημέρες υποχρεωτικής αργίας θα καταβληθεί αφενός η προσαύξηση του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους και αφετέρου ότι στους αμειβομένους με ημερομίσθιο οι οποίοι δεν θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση.

Copyright 2019 Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

20-6-2002 Υ.Απόφαση 22/21964 ΦΕΚ Β' 769 / 2002 Ορισμός της εορτής του Αγ. Πνεύματος ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.

Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου

Λογιστής - Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)

Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Με την υπ. αρίθμ. 140/50665/14-03-2019 (δημοσιεύθηκε στις 14.03.19) διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ' αριθ. 80/26402/08-02-2019/Β 715.2.2019, επισημάνθηκαν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με την ανάρτηση των τιμολογίων.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι:

- Μέχρι τις 15.06.19, οι παραγωγοί των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 15.02.19 και μετά, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι.

- Παρότι η υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων είναι το αργότερο εντός 25 ημερών από την έκδοση τους, κατ’ εξαίρεση, για τα τιμολόγια που η ανάρτησή τους γίνει μέχρι τις 15.06.19, δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η παράταση όμως της ανάρτησης χωρίς επιβολή προστίμου, δεν αναιρεί την υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων εντός 25 ή 50 ημερών το αργότερο.

Πιο συγκεκριμένα: Η 80/26402/08-02-2019 απόφαση, στο άρθρο 1 §8 ορίζει ότι: «... Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί..».

Ένα τιμολόγιο π.χ. με γάλα, έκδοσης 31.03.19, έπρεπε να το αναρτήσω στην ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι τις 25 Απριλίου, αλλά εξαιτίας της απόφασης παράτασης, μπορώ να το αναρτήσω χωρίς την επιβολή ποινής και αργότερα.

Δεν πρέπει όμως να παρασυρθώ από την ημερομηνία παράτασης (έως 15.06.19) αλλά θα πρέπει το αναρτήσω αργότερο μέχρι τις 20.05.19, δηλαδή εντός διαστήματος 50 ημερών max από την ημέρα έκδοσης του.

Δυστυχώς η διαπίστωση στην οποία αναφέρομαι έγινε στην πράξη, αφού σε χθεσινή μου προσπάθεια καταχώρησης εκδοθέντος τιμολογίου με ημερομηνία 28.02.19, δεν μου επιτρεπόταν η ανάρτηση του στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Συμπερασματικά λοιπόν:

1. Μέχρι 15.06.19, μπορώ να αναρτώ τιμολόγια μέχρι και 50 ημέρες μετά την έκδοση τους, χωρίς την επιβολή προστίμου.

2. Πέραν τούτου, δεν μπορούν να αναρτηθούν τιμολόγια.

3. Η δυνατότητα να τσεκάρει ο παραγωγός, ένα τιμολόγιο που δεν έχει εξοφληθεί, εμφανίζεται στην πλατφόρμα με το πέρας των 60 ημερών.
Γι’ αυτό και, κατά την καταχώρηση των τιμολογίων δεν εμφανίζεται πουθενά η δυνατότητα αυτή.

Τέλος, καλό είναι, όποιος από τους συναδέλφους αποφασίσει να ασχοληθεί με την εφαρμογή αυτή, να φροντίσει οι πελάτες του να προσκομίζουν τα τιμολόγια εντός 10-15 ημερών το αργότερο από την ημέρα έκδοσή τους (ακόμη και τώρα που υπάρχει το περιθώριο μέχρι 15 Ιουνίου), ώστε μετά από τις 15.06.19 να μπορεί να γίνεται η καταχώρηση τους εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 25 ημερών από την έκδοσή τους.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44589

Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα

(Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Λογιστής Φοροτεχνικός
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών ( Ι.Ο.ΦΟ.Μ )

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven1) Τι είναι οι «Προσωρινές Διαφορές μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης»

α) Είδη «φορολογικής αναμόρφωσης»

Η «φορολογική αναμόρφωση» (δηλαδή η προσαρμογή του «Λογιστικού Αποτελέσματος» σε «φορολογητέο»), πραγματοποιείται στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων μέσω των εξής εντύπων/πινάκων:

(1) «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης»

[αφορά αναμορφώσεις που αυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη ή μειώνουν τις ζημιές]

(2) « Πίνακας Ε του εντύπου Ε3»

[αφορά αναμορφώσεις που αυξάνουν ή μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή μειώνουν ή αυξάνουν τις ζημιές]

Τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων μεταφέρονται κατά περίπτωση:

αα) Στον «Πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3», μόνο για τις Ατομικές Επιχειρήσεις, δηλαδή αφορά αναμορφώσεις που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή αυξάνουν τις ζημιές και εμπεριέχονται και τα αποτελέσματα των περιπτώσεων (1) και (2), και

ββ) Στο «Έντυπο Ν, υποπίνακες: «Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται» και «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ.» του πίνακα «I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"», μόνο για τις Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες και αφορά αναμορφώσεις που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή αυξάνουν τις ζημιές]

Στο άρθρο αυτό θα αναπτυχθεί η περίπτωση (2), δηλαδή ο Πίνακας Ε’ του εντύπου Ε3

β) Τι ορίζεται ως «Προσωρινή διαφορά» και αντιδιαστολή προς τις μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

(1) Σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ] Προσωρινή διαφορά (temporary difference) είναι: « Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα».

(2) Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014

«3.5.2 Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές. Προσωρινή διαφορά βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο μέλλον.

Για παράδειγμα, όταν ένα έξοδο ποσού 100 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 2018 αλλά θα εκπεστεί για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 2019, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως 2018 είναι μικρότερο κατά 100 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση 2019 θα συμβεί το αντίστροφο.

Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, στη διάρκεια του εργασιακού βίου των εργαζομένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς μετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των σχετικών στοιχείων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά.

3.5.3 Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για παράδειγμα εάν στη χρήση 2018 η επιχείρηση κατέβαλε για προσαυξήσεις φόρων και πρόστιμα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ισόποσα μειωμένο έναντι του φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο μέλλον».

Προσοχή: Κάποιος που θέλει να μελετήσει εκτενέστερα το θέμα, μπορεί να μελετήσει το ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 - Φόροι εισοδήματος

γ) Πως ξεχωρίζουμε την «Προσωρινή διαφορά», από την «μόνιμη διαφορά»

Ανάλογα με την απάντηση, που δίνουμε στο ερώτημα:

«Πρόκειται να εξετάσω στις επόμενες χρήσεις, μια «φορολογική αναμόρφωση» που κάνω στην χρήση αυτή; Δηλαδή η «φορολογική αναμόρφωση» αυτή αναστρέφεται στο μέλλον;»

• Αν η απάντηση είναι «Ναι, μπορεί να αντιστραφεί», τότε πρόκειται για «Προσωρινή διαφορά» και άρα συμπληρώνω τον Πίνακα Ε του εντύπου Ε3.

• Αν η απάντηση είναι «Όχι, δεν μπορεί να αντιστραφεί», τότε πρόκειται για «Μόνιμη διαφορά» και άρα συμπληρώνω «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης».

Στην κατηγορία των προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης περιλαμβάνονται:

αα) Έσοδα τα οποία αναγνωρίζονται λογιστικά, βάσει της αρχής του δουλευμένου, σε μία περίοδο αλλά δεν έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους για να υπαχθούν στη φορολογία εισοδήματος την ίδια περίοδο - φορολογικό έτος, (άρθρο 8 Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ.1223/08-10-2015). Αν για παράδειγμα έσοδο ύψους 35.000,00 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στην περίοδο 2018 και το δικαίωμα είσπραξής του αποκτάται το 2019 (δημόσιο τεχνικό έργο που ολοκληρώθηκε το 2018 και πιστοποιήθηκε το 2019), τότε το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου 2018 είναι μεγαλύτερο κατά 35.000,00 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα της περιόδου αυτής ενώ στην περίοδο του 2019 θα συμβεί το αντίστροφο.

ββ) Έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται λογιστικά, βάσει της αρχής του δουλευμένου, σε μία περίοδο αλλά δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (φορολογικά) από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. την ίδια περίοδο – φορολογικό έτος. Τέτοιες περιπτώσεις ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

i) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, (περίπτωση γ’ του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.). Οι ασφαλιστικές εισφορές αναγνωρίζονται λογιστικά βάσει της αρχής του δουλευμένου αλλά:

• Σε ότι αφορά μισθωτούς εφόσον καταβληθούν εκπρόθεσμα, εκπίπτουν φορολογικά στο έτος καταβολής, (ΠΟΛ.1113/02-06-2015).

• Σε ότι αφορά μη μισθωτούς εκπίπτουν φορολογικά στο έτος καταβολής χωρίς να εξετάζεται αν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, (ΠΟΛ.1219/2018).

ii) Φόροι και τέλη για τους οποίους παρέχεται δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης, (π.χ. ΕΝ.Φ.Ι.Α.) οι οποίοι αναγνωρίζονται λογιστικά βάσει της αρχής του δουλευμένου αλλά εκπίπτουν φορολογικά στο έτος καταβολής. Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη διαφήμισης τα οποία εκπίπτουν φορολογικά το έτος που αφορούν ήτοι το έτος που με βάση την αρχή του δουλευμένου αναγνωρίζονται λογιστικά, (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1113/02-06-2015).

iii) Οι προβλέψεις, (για παροχές σε εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση) οι οποίες διενεργούνται από πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, από μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Στην περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ίδιου νόμου αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22.

iv) Οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων οι οποίες διενεργούνται από πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β), από μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες βάσει των κανόνων που τίθενται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4308/2014. Στην περίπτωση αυτή και με δεδομένο ότι οι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. διαφοροποιούνται, η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε με μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου.

v) Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα δεν υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1059/2015, (Σχετικό το έγγραφο με αριθ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016).

vi) Οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1113/02-06-2015, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013.

Στα Παράδειγμα ( παρ. 4, περ. στ )που ακολουθεί γίνεται η διαδικασία αυτή διαχωρισμού μεταξύ «Προσωρινών διαφορών» και «Μόνιμων διαφορών»

δ) Οι κωδικοί του Πίνακα Ε, του Εντύπου Ε3.

Στον πίνακα Ε' καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013. Για να ενημερωθεί ο πίνακας Ε’ συμπληρώνονται οι σχετικοί υποπίνακες «Διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων» και «Διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων» όπου αναφέρονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις που θα δημιουργηθούν προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία εσόδων ή/και εξόδων, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση». Οι διαφορές (θετικές ή/και αρνητικές) υπολογίζονται από το σύστημα και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του εντύπου Ν για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και στους κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 342 και 442 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 για τις ατομικές επιχειρήσεις.Προσοχή

i) Τα ποσά από ετεροχρονισμό εξόδων και εσόδων που αντιμετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές δεν καταχωρούνται και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ή στον κωδικό 462 του εντύπου Ν αντίστοιχα.

ii) Στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717, 725, 718, 726, 719, 727, 720, 728, 721 και 729 δεν υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της λογιστικής - φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού - παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν και στον πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3 για τις ατομικές επιχειρήσεις.

iii) Η ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου σε ατομική επιχείρηση δεν απεικονίζεται στον Πίνακα Ε’. Ειδικότερα η ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου, υπολογιζόμενη με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής αξίας αυτού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013, δεν έχει λογιστική βάση ήτοι δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της κατάστασης των αποτελεσμάτων ενώ έχει φορολογική βάση ήτοι συμμετέχει στη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσματος. Σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ «Ορισμοί» του ν.4308/2014 προσωρινή διαφορά (temporary difference) είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσματα.

ε) Περιπτώσεις «προσωρινών διαφορών» και οι κωδικοί του Πίνακα Ε, του Εντύπου Ε3, που καταχωρούνται.

Περιπτώσεις «προσωρινών διαφορών» (εξόδων και εσόδων), είναι οι ακόλουθες:
 

 Α ΕΞΟΔΑ (Κωδικός 707 του Ε3)    
α/α Είδος Εξόδου ( Λογιστικής Διαφοράς ) Αυξάνουν (+) ή μειώνουν ( - ) τα φορολογητέα κέρδη Κωδικός Ε3 -707
1 Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.   001
  Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του φορολογικού έτους που αφορά η "Δήλωση΄΄ ( δηλ. έτους 2018).  (+)  
  Καταβληθείσες  στην χρήση ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων ετών ( 2014 -2017) (-)  
2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (με διαφορετικό ποσό αναγνώρισης στην ''Λογιστική'' και ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση).   006
  Προβλέψεις Χρήσεως για επισφαλείς απαιτήσεις ( Μεγαλύτερες στην ''Λογιστική'' από την ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση). (+)  
  Προβλέψεις Χρήσεως για επισφαλείς απαιτήσεις ( Μικρότερες στην ''Λογιστική'' από την ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση). (-)  
3 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών/χρεογράφων   006
  Προβλέψεις Χρήσεως για υποτιμήσεις συμμετοχών/χρεογράφων ( Έγιναν στην ''Λογιστική'', αλλά δεν αναγνωρίζονται στην ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση). (+)  
  Αποτέλεσμα Χρήσεως από πώληση χρεογράφων, μετά την τυχόν υποτίμησή τους [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (-)  
4 Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)  αποτίμησης    
  Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης στο τέλος της Χρήσης (+) 005
  Αποτέλεσμα από εξόφληση υποχρεώσεων/απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (-)  
5 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού   003
  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που γίνεται στην Χρήση. (+)  
  Αποζημιώσεις απολύσεων που συμψηφίστηκαν λογιστικά με Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  (-)  
6 ΕΝ.Φ.Ι.Α   002
  ΕΝ.Φ.Ι.Α που καταχωρήθηκε στα Αποτελέσματα Χρήσης, στο σύνολο του, αλλά μέσα στην Χρήση, πληρώθηκαν ορισμένες δόσεις. (+)  
  ΕΝ.Φ.Ι.Α δόσεις της προηγούμενης χρήσης που πληρώθηκαν στην Χρήση. (-)  
7 Αποσβέσεις   004
  Διενέργεια αποσβέσεων μεγαλύτερων από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά (+)  
  Διενέργεια αποσβέσεων μικρότερων από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά. (-)  
8 Συμβάσεις leasing συναφθείσες προ του έτους 2014
[Εφόσον δεν χρησιμοποιούμε τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4308/2014]
  006
  Το άθροισμα αποσβέσεων και τόκων ( λογιστική βάση ) είναι μεγαλύτερο από τα μισθώματα της Χρήσης  (+)  
  Το άθροισμα αποσβέσεων και τόκων είναι μικρότερο από τα μισθώματα ( φορολογική βάση ) της Χρήσης  (-)  
9 Απομείωση παγίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π   006
  Τα πάγια απομειώνονται στην ''Λογιστική βάση''. Η απομείωση δεν αναγνωρίζεται στην « Φορολογική βάση. (+)  
  Τα απομειωμένα πάγια πωλούνται και προσδιορίζεται αποτέλεσμα (-)  
10 Κ.ΛΠ ……    
 Β ΕΣΟΔΑ (Κωδικός 706 του Ε3)   Κωδικός Ε3 -706
  Έσοδα από παροχή υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα είσπραξης, που διαρκεί πέραν του έτους   001
    (-)  
    (+)  
1 Συναλλαγματικές διαφορές (πιστωτικές) αποτίμησης   002
  Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης στο τέλος της Χρήσης (-)  
  Αποτέλεσμα από εξόφληση υποχρεώσεων/απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (+)  
2 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τα κατασκευαστικά συμβόλαια ( παρ. 25.4.1 της ''Λογιστικής Οδηγίας'')   003
  Τα έσοδα είναι μεγαλύτερα στην "λογιστική βάση'' (-)  
  Τα έσοδα είναι μικρότερα στην "λογιστική βάση'' (+)  
3 Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η οντότητα δεσμεύεται έναντι των πελατών της ( παρ. 25.3.4 της ''Λογιστικής Οδηγίας'')   003
  Τα έσοδα είναι μεγαλύτερα στην "λογιστική βάση'' (-)  
  Τα έσοδα είναι μικρότερα στην "λογιστική βάση'' (+)  
4 Κ.ΛΠ ……   003
    (-)  
    (+)  2) Η υποχρέωση παρακολούθησης των «προσωρινών» διαφορών και συμπλήρωσης του «Πίνακα Ε»

α) «Λογιστικό Δίκαιο»

(1) Ν. 4308 Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία «5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».

(2) Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014

«3.5.1 Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων……
Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει αναλυτικά, από τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική βάση του ανωτέρω πίνακα, και να θέτει την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου.


Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά μόνο έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισμού. Μάλιστα, μεταβολές στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, είτε οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται με έσοδα / έξοδα είτε όχι (π.χ. διακανονισμός του σχετικού στοιχείου του ισολογισμού όπως καταβολή αποζημίωσης προσωπικού από δημιουργημένη πρόβλεψη).

Σημαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της θέσης, και ιδίως των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διανομής…».

β) «Φορολογικό Δίκαιο»

(1) Αρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες « Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) ….β) …γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».

(2) ΠΟΛ.1113/2.6.2015 «Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά».

γ) Τρόποι παρακολούθησης

(1) «Η παράγραφος 5 άρθρο 3 του νόμου 4308/2014, επιβάλλει την παρακολούθηση της λογιστικής βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, καθώς και την παρακολούθηση της φορολογικής βάσης των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου ορίζει ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος, χωρίς να ορίζει περαιτέρω την μεθοδολογία και τον τρόπο τήρησης.

Βάσει των προαναφερθέντων κάθε μεθοδολογία παρακολούθησης που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας και δυνατότητας ελέγχου του νόμου, είναι αποδεκτή.»
(Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2668 ΕΞ 29.12.2015 - Παρακολούθηση των αξιών προσαρμογής στη λογιστική βάση)

3) Κωδικοί των εντύπων Ν και Ε3 (πίνακας ΣΤ) στους οποίους μεταφέρονται τα συνολικά δεδομένα του «Πίνακα Ε»

α) Νομικά Πρόσωπα: Έντυπο Ν (Κωδικοί 118 και 119)Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 θα συμπληρώνονται από όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π.

Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα.

β) Ατομικές Επιχειρήσεις: Έντυπο Ε3 (Κωδικοί 141-541 και 142-542)(β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ Φορολογικής Βάσης

Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του πίνακα E όπου έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά.

Ο κωδικός 541 (Σύνολο) συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και είναι το άθροισμα των κωδικών 141+241+341+441

(γ) Μείον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ Φορολογικής Βάσης

Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του πίνακα E όπου έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά.

Ο κωδικός 542 (Σύνολο) συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και είναι το άθροισμα των κωδικών 142+242+342+442

4) Παραδείγματα παρακολούθησης των «προσωρινών» διαφορών και συμπλήρωσης του «Πίνακα Ε»

α) Παράδειγμα από την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014

«Παράδειγμα 3.5.1: Λογιστική και φορολογική βάση – δεδομένα μόνο για έσοδα και έξοδα περιόδου

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το ισοζύγιο της οντότητας ΑΛΦΑ για το έτος 20Χ5.
 

 

Λογαριασμός

Λογιστική αξία
1 Πωλήσεις 9.400
2 Έξοδα μισθοδοσίας(πλην προβλέψεων) 4.000
3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού(έξοδο) 500
4 Αποσβέσεις παγίων 1.200
5 Απομείωση ενσώματων παγίων(ζημία) 500
6 Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων(κέρδος) 700
7 Πρόστιμα και προσαυξήσεις 100
8 Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 120
9 Δαπάνες ψυχαγωγίας 180
10 Τέλος επιτηδεύματος 100
11 Λοιπά έξοδα και ζημιές 300
12 Λοιπά έσοδα και κέρδη 200


Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:

1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε σε 1.400 ευρώ.

2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζημίωσης προσωπικού και η απομείωση παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά.

3. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται).

4. Η αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, συνιστώντας προσωρινή διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης.

5. Για τα λοιπά έξοδα και ζημιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ λογιστικής και η φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»).

6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% Με βάση τα παραπάνω:

α) Να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου.

β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήματος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου.

γ) Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές.

Λύση Ερώτημα α

Πίνακας 3.2: Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20Χ5

 

 

Λογαριασμός

Λογιστική βάση Φορολογική βάση
1 Πωλήσεις 9.400 9.400
2 Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων) -4.000 -4.000
3 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο) -500 0
4 Αποσβέσεις παγίων -1.200 -1.400
5 Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία) -500 0
6 Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος) 700 0
7 Πρόστιμα και προσαυξήσεις -100 0
8 Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -120 0
9 Δαπάνες ψυχαγωγίας -180 0
10 Τέλος επιτηδεύματος -100 0
11 Λοιπά έξοδα και ζημιές -300 -300
12 Λοιπά έσοδα και κέρδη 200 200
13 Κέρδη προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη 3.300 3.900


Ερώτημα β και γ
 

Πίνακας 3.3 : Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης και υπολογισμός φορολογητέων κερδών ΑΛΦΑ 20Χ5
    Λογιστική βάση Φορολ/κή βάση Διαφορά βάσεων
Λογαριασμός
   
(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων     3300
Πλέον:      
(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές      
2 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο) -500 0 500
3 Αποσβέσεις παγίων 1.200 -1.400 -200
4 Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία) -500 0 500
5 Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος) 700 0 -700
  Σύνολο προσωρινών διαφορών -1.500 -1.400 100
         
(ΙΙΙ) Μόνιμες λογιστικές διαφορές      
6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις -100 0 100
7 Έξοδα-προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες κατά ν.4172 -120 0 120
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας -180 0 180
9 Τέλος επιτηδεύματος -100 0 100
        500
Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)     3.900
Φόρος εισοδήματος @26% [Συντελεστής που ίσχυε τότε]     -1.014


β) Περίπτωση που η «προσωρινή διαφορά » αφορά «Ασφαλιστικές Εισφορές» μισθωτών, (Από το βιβλίο Φορολογικές Σημειώσεις 2019)

Οι ασφαλιστικές εισφορές μισθοδοσίας προσωπικού για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 17.000,00 ευρώ. Η επιχείρηση κατέβαλε εμπρόθεσμα το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

αα) Η επιχείρηση υποχρεούται να αναγνωρίσει στα λογιστικά αρχεία της (βιβλία), βάσει της αρχής του δουλευμένου, το σύνολο της δαπάνης ύψους 17.000,00 ευρώ.

ββ) Από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018 θα εκπέσει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, ήτοι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.

γγ) Η διαφορά ύψους 2.000,00 ευρώ είναι προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης η οποία για το φορολογικό έτος 2018 θα απεικονισθεί στον Πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί στον κωδικό 118 του εντύπου Ν’, «(+) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π. – Φ.Β.».
 

Λογιστική βάση Φορολογική βάση

Διαφορά

Θετική Αρνητική
17.000,00 15.000,00 2.000,00  


Κατά συνέπεια το ποσό των 2.000,00 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στην περίοδο 2018 αλλά θα εκπέσει για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην περίοδο 2019, άρα το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου 2018 είναι μικρότερο κατά 2.000,00 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στην περίοδο 2019 θα συμβεί το αντίστροφο.

γ) Περίπτωση που η «προσωρινή διαφορά » αφορά «Ασφαλιστικές Εισφορές» αυτοαπασχολουμένων, (Από το βιβλίο Φορολογικές Σημειώσεις 2019)

Οι ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου (ατομική επιχείρηση) για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των 6.000,00 ευρώ (500,00 ευρώ ανά μήνα σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2016). Για την υποχρέωσή του αυτή ο αυτοαπασχολούμενος εντός του 2018 κατέβαλε το ποσό των 5.500,00 ευρώ και εντός του 2019 το ποσό των 500,00 ευρώ. Το 2019 έγινε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει ο Ε.Φ.Κ.Α. (οικονομικά στοιχεία του 2017) με συνέπεια, να προκύψει για τον αυτοαπασχολούμενο επιπλέον ποσό για καταβολή ύψους 1.200,00 ευρώ το οποίο καταβλήθηκε εντός του 2019.

Α. Εφόσον η εκκαθάριση οριστικοποιηθεί πριν την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018):

αα) Ο αυτοαπασχολούμενος υποχρεούται να αναγνωρίσει στα λογιστικά αρχεία του (βιβλία), βάσει της αρχής του δουλευμένου, το σύνολο της δαπάνης ύψους 7.200,00 ευρώ.

ββ) Από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018 θα εκπέσει το ποσό των 5.500,00 ευρώ, ήτοι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί εντός του έτους 2018.

γγ) Η διαφορά ύψους 1.700,00 ευρώ είναι προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης η οποία για το φορολογικό έτος 2018 θα απεικονισθεί στον Πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί κατά δραστηριότητα στους κωδικούς 141, 241, 341, 441 και 541 του Πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3, (β) Πλέον : προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής βάσης».
 

Λογιστική βάση Φορολογική βάση

Διαφορά

Θετική Αρνητική
7.200,00 5.500,00 1.700,00  


Κατά συνέπεια το ποσό των 1.700,00 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στην περίοδο 2018 αλλά θα εκπέσει για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην περίοδο 2019, άρα το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου 2018 είναι μικρότερο κατά 1.700,00 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στην περίοδο 2019 θα συμβεί το αντίστροφο.

Β. Εφόσον η εκκαθάριση οριστικοποιηθεί μετά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018):

αα) Ο αυτοαπασχολούμενος υποχρεούται να αναγνωρίσει στα λογιστικά αρχεία του (βιβλία), βάσει της αρχής του δουλευμένου, το ποσό της δαπάνης που προκύπτει βάσει των οικονομικών στοιχείων του έτους 2016 ύψους 6.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο αυτοαπασχολούμενος είναι πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, το ποσό των 1.200,00 ευρώ που αφορά το έτος 2018 και προέρχεται από τα επικαιροποιημένα στοιχεία του έτους 2017 θα αναγνωρισθεί λογιστικά στο έτος της εκκαθάρισης, ήτοι στο έτος 2019. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.4308/2014, οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

ββ) Από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018 θα εκπέσει το ποσό των 5.500,00 ευρώ, ήτοι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί εντός του έτους 2018.

γγ) Η διαφορά ύψους 500,00 ευρώ είναι προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης η οποία για το φορολογικό έτος 2018 θα απεικονισθεί στον Πίνακα Ε’ του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί κατά δραστηριότητα στους κωδικούς 141, 241, 341, 441 και 541 του Πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3, (β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής βάσης».
 

Λογιστική βάση Φορολογική βάση

Διαφορά

Θετική Αρνητική
6.000,00 5.500,00 500,00  


Κατά συνέπεια το ποσό των 500,00 ευρώ αναγνωρίζεται λογιστικά στην περίοδο 2018 αλλά θα εκπέσει για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην περίοδο 2019, άρα το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου 2018 είναι μικρότερο κατά 500,00 ευρώ από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στην περίοδο 2019 θα συμβεί το αντίστροφο.

δ) Περίπτωση που η «προσωρινή διαφορά » αφορά «ΕΝ.Φ.Ι.Α» (Από το βιβλίο Φορολογικές Σημειώσεις 2019)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4223/2013, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι φόρος που επιβάλλεται στα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, συνεπώς ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2018 θα αναγνωρισθεί, βάσει της αρχής του δουλευμένου, στην περίοδο (χρήση) του 2018.

Η επιχείρηση θα αναγνωρίσει το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (έξοδο) στην περίοδο του 2018 βάσει της αρχής του δουλευμένου. Φορολογικά, επειδή η οφειλή καταβλήθηκε σε πέντε δόσεις (Σεπτέμβριο 2018, Οκτώβριο 2018, Νοέμβριο 2018, Δεκέμβριο 2018 και Ιανουάριο 2019) θα αναγνωρίσει ως εκπιπτόμενη δαπάνη του φορολογικού έτους 2018 το ποσό των 4.000,00 ευρώ (4 χ 1.000,00 ευρώ).
 

Λογιστική βάση
(αρχή δουλευμένου)
Φορολογική βάση
(έτος καταβολής)
Διαφορά*
5.000,00 4.000,00 1.000,00

*Υφίσταται θετική προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

ε) Περίπτωση που η «προσωρινή διαφορά » αφορά «Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στο επόμενο έτος» (Από το βιβλίο Φορολογικές Σημειώσεις 2019)

Σε βιομηχανία την 10.2.2019 εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας (αφορά κατανάλωση περιόδου Οκτωβρίου 2018 έως και Ιανουαρίου 2019) με συνολικό ύψος δαπάνης 10.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%) εκ των οποίων τα 7.500,00 ευρώ αφορούν την περίοδο του 2018 και τα 2.500,00 ευρώ αφορούν την περίοδο του 2019. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη αναγνωρίζεται λογιστικά βάσει της αρχής του δουλευμένου άρα θα γίνει χρονική τακτοποίηση αυτής στα έτη 2018 και 2019 και θα εκπέσει φορολογικά στο έτος που έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, άρα για το 2018 θα δημιουργηθεί προσωρινή διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης η οποία θα αντιστραφεί το 2019.στ) Περίπτωση στην οποία υπάρχουν πολλές και σημαντικές «προσωρινές διαφορές» διαχρονικά (Φορολογικό έτος 2018).

Βήμα πρώτο: Έλεγχος για τυχόν αντιστροφή των «προσωρινών διαφορών», που υπήρχαν, σωρευτικά την 31/12/2017.

Πίνακας 1
 

  ΕΤΟΣ 2017 Ποσό αναμόρφωσης Χρήση 2018 Αντιστροφή ή όχι
1 Μη Καταβληθείσες στο έτος 2017. Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούσαν το έτος 2017 ("Προσωρινή Λογιστική Διαφορά'' του 2017). -12.000,00 Πληρώθηκε 12.000,00
2 Συναλλαγματικές Διαφορές (ζημιές) από αποτίμηση του έτους 2017. ("Προσωρινή Λογιστική Διαφορά'' του 2017). -8.000,00 Εξοφλήθηκε 8.000,00
3 ΕΝ.Φ.Ι.Α [Ποσό δόσεων  χρήσης 2017, που δεν πληρώθηκε το 2017] -2.000,00 Πληρώθηκε 2.000,00
4 ( Λογιστική ) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  ("Προσωρινή Λογιστική Διαφορά'' του 2017). -10.000,00 Έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες για την φορολογική αναγνώριση 10.000,00
5 Πρόβλεψη υποτίμησης Συμμετοχών ("Προσωρινή Λογιστική Διαφορά'' του έτους 2015). -20.000,00 Πωλήθηκαν 20.000,00
6 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων κατά το ποσό που διαφοροποιείται από τις φορολογικές (λόγω χρήσης μικρότερων συντελεστών απόσβεσης στην Λογιστική Βάση)
Αναλύεται σε: Έτος 2015: 20.000, Έτος 2016: 15.000, Έτος 2017: 15.000.
50.000,00 Οι Λογιστικές αποσβέσεις συνεχίζουν να είναι μικρότερες από τις Φορολογικές  Δεν «αντιστρέφεται»
7 Αποσβέσεις άυλων στοιχείων κατά το ποσό που διαφοροποιείται από τις φορολογικές (λόγω χρήσης μεγαλύτερων συντελεστών απόσβεσης)
Αναλύεται σε: Έτος 2015: 2.000, Έτος 2016: 1.500, Έτος 2017: 1.500.
-5.000,00  Οι Λογιστικές αποσβέσεις συνεχίζουν να είναι μεγαλύτερες από τις Φορολογικές  Δεν «αντιστρέφεται»
8 Πρόβλεψη υποτίμησης Μετοχών ("Προσωρινή Λογιστική Διαφορά'' του έτους 2015). -10.000,00  Δεν Πωλήθηκαν Δεν «αντιστρέφεται»
  Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'' την 31/12/2017 (Είχαν αυξήσει τα Κέρδη της επιχείρησης) -67.000,00    
  Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'' την 31/12/2017 (Είχαν μειώσει τα Κέρδη της επιχείρησης) 50.000,00    
  ΣΥΝΟΛΟ Συμψηφιστικά -17.000,00    
  Ποσά που «Αντιστρέφονται» στο 2018 (Άρα περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ε, στο έτος 2018     52.000,00 
  Ποσά Προσωρινών Διάφορων που Μεταφέρονται στο 2019 35.000,00    


Τα ανωτέρω ( 35.000 ) αναλύονται ως εξής:
 

Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'', προς μεταφορά στις 1/1/2019 (Είχαν αυξήσει τα Κέρδη της επιχείρησης)

-15.000,00

Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'' την 31/12/2017, προς μεταφορά στις 1/1/2019 (Είχαν μειώσει τα Κέρδη της επιχείρησης)

50.000,00


Βήμα δεύτερο: Διαχωρισμός των λογιστικών διαφορών του έτους 2018, σε «μόνιμες» και «προσωρινές».

Πίνακας 2
 

 Α/Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ και ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π)
Φορολογικό έτος 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΟΣ ''ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ''  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-" ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'' ΜΟΝΙΜΗ - ''ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ''
1 Δαπάνες άνω των 500 ευρώ, οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικό τρόπο. 8.000,00   8.000,00
2 Μη καταβληθείσες εμπρόθεσμα Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν το έτος 2018. 20.000,00 20.000,00  
3 Πρόστιμα, ποινές προσαυξήσεις 12.000,00   12.000,00
4 ΄Έξοδα φιλοξενίας (το ποσό που δεν αναγνωρίζεται) 3.000,00   3.000,00
5 Φόροι - τέλη που δεν εκπίπτουν (π.χ. Τέλος επιτηδεύματος) 1.000,00   1.000,00
6 ΕΝ.Φ.Ι.Α  2018 [Σύνολο δαπάνης 5.000, πληρωμές στο 2018, 3.000 ευρώ] 2.000,00 2.000,00  
6 Δαπάνες ψυχαγωγίας 1.800,00   1.800,00
7 Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες. 4.000,00   4.000,00
8 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (έτους 2018) κατά το ποσό που διαφοροποιείται από τις φορολογικές (λόγω χρήσης μικρότερων συντελεστών απόσβεσης) -15.000,00 -15.000,00  
9 Αποσβέσεις άυλων στοιχείων κατά το ποσό που διαφοροποιείται από τις φορολογικές (λόγω χρήσης μεγαλύτερων συντελεστών απόσβεσης) 1.500,00 1.500,00  
10 Συναλλαγματικές Διαφορές (ζημιές) από αποτίμηση 31/12/2018 [Δεν αναγνωρίζονται φορολογικά]. 5.000,00 5.000,00  
11 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έτους 2018 (κατά το ποσό που υπερβαίνει τις φορολογικές) [Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά]. 28.500,00 28.500,00  
12 Ζημιά από αποτίμηση χρεογράφων [Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά]. 15.000,00 15.000,00  
  ΣΥΝΟΛΟ 86.800,00 57.000,00 29.800,00 (1)


(1) = Μεταφέρονται στην «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης»

Βήμα τρίτο: Άθροιση των «προσωρινών διαφορών» και σύνταξη του «Πίνακα Ε».

Πίνακας 3
 

ΣΥΝΟΛΟ ''ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ''    
Προσωρινές Λογιστικές Διαφορές Έτους 2018 (Από Πίνακα 2)   57.000,00
Προσωρινές Λογιστικές Διάφορες Προηγουμένων Ετών (Από Πίνακα 1)   -52.000,00
ΣΥΝΟΛΟ   5.000,00 (2)


(2) = Μεταφέρονται στον Πίνακα Ε του εντύπου Ε3 «Διαφορές Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης»

Πίνακας 4

Η συμπλήρωση του Πίνακα Ε στο έντυπο Ε3, γίνεται ως εξής:
 

    1   2 3 4
Διαφορές από Ετεροχρονισμό Εξόδων Κωδικός Λογιστική βάση (α) Κωδικός Φορολογική Βάση (β)         [=1+3+4] Από 2018 (Πιν. 2) Από 2017 και πριν (Πιν.1)
Ασφαλιστικές εισφορές 001 70.000,00 001 62.000,00 -20.000,00 12.000,00
Εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη 002 30.000,00 002 30.000,00 -2.000,00 2.000,00
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 003 0,00 003 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις 004 70.000,00 004 83.500,00 13.500,00 0,00
Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές) 005 40.000,00 005 43.000,00 -5.000,00 8.000,00
Λοιπές διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων 006 150.000,00 006 136.500,00 -43.500,00 30.000,00
Σύνολο 707 360.000,00 715 355.000,00 -57.000,00 52.000,00
Συνολική διαφορά Λογιστικής - Λογιστικής Βάσης (Πίνακας 3)   5.000,00        


Βήμα τέταρτο: Υπολογισμός του «Φορολογητέου αποτελέσματος», για να συμφωνηθεί με τα αντίστοιχα έντυπα φορολογίας.

Πίνακας 5

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-

Αποτέλεσμα Λογιστικής Βάσης 200.000,00
ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης ("Πίνακας Ε'') – [Συνολικά] 5.000,00
ΠΛΕΟΝ: Μόνιμες Λογιστικές Διάφορες (''Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης'') 29.800,00
ΣΥΝΟΛΟ μετά την Φορολογική αναμόρφωση 234.800,00


Βήμα πέμπτο: Υπολογισμός των σωρευμένων «Προσωρινών διαφορών» της 31/12/2018, οι οποίες θα μεταφερθούν στο έτος 2019.

Πίνακας 6
 

Α/Α ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Ποσό
1 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 50.000,00
2 Αποσβέσεις άυλων στοιχείων -5.000,00
3 Πρόβλεψη υποτίμησης Μετοχών  -10.000,00
  Σύνολο έτους 2017 [Παραμένουν] (1) 35.000,00
Α/Α ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Ποσό
1 Μη καταβληθείσες εμπρόθεσμα Ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν το έτος 2018. -20.000,00
2 ΕΝ.Φ.Ι.Α  -2.000,00
3 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 15.000,00
4 Αποσβέσεις άυλων στοιχείων -1.500,00
5 Συναλλαγματικές Διαφορές ( ζημιές ) από αποτίμηση -5.000,00
6 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -28.500,00
7 Ζημιά από αποτίμηση χρεογράφων -15.000,00
  Σύνολο έτους 2018 (2) -57.000,00
  Γενικό σύνολο  (1) + (2) -22.000,00


Αναλύονται σε:

  Από έτος 2017 (Σωρευμένες) Από έτος 2018 Σύνολο
Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'', προς μεταφορά στις 1/1/2019 (Είχαν αυξήσει τα Κέρδη της επιχείρησης) -15.000,00 -72.000,00 -87.000,00
Σωρευμένες "Προσωρινές διαφορές'' την 31/12/2017, προς μεταφορά στις 1/1/2019  (Είχαν μειώσει τα Κέρδη της επιχείρησης) 50.000,00 15.000,00 65.000,00

Σύνολο

35.000,00 -57.000,00 -22.000,00

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με τα δελτία τύπου και ανακοινώσεις (Υπ. Οικονομικών, Α.Α.Δ.Ε., Ε.Δ.Ο.Ε.Π., Ε.Φ.Κ.Α.)

1. 24.4.2019 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών,
2.
24.4.2019 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε..,
3.
25.4.2019 ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
4.
23.4.2019 - Παράταση υποβολής ΑΠΔ-καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
5.
24.4.2019 - Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης που λήγουν στις 30 Απριλίου,

έχει δοθεί παράταση για τις κάτωθι υποχρεώσεις:

ΦΠΑ

 

Παρακρατούμενοι φόροι

Λοιποί φόροι τέλη

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π.Δ.

 

Εκτός των παραπάνω υποχρεώσεων με τα ως άνω δελτία τύπου παρατείνονται έως τις 6.5.2019 οι κάτωθι υποχρεώσεις οι οποίες είχαν ως αρχική ημερομηνία λήξης την 30η Απριλίου:

-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήμου, που λήγει στις 30.4.2019.
-Η προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, που λήγει στις 30.4.2019.
-Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν στις 30.4.2019.
-Οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, που λήγουν στις 30.4.2019.

-Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρύθμισης για τους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο., που λήγουν στις 30/04/2019.

-Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2019, που λήγει στις 30/04/2019.

-Έως 3.5.2019 παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής εισφορών  Μαρτίου 2019 των αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44512

(Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες])

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018)
[Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες]

Λίνα Μοντεσάντου
Λογίστρια-Φοροτεχνικός.
Tax Director της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».


Περιεχόμενα


1. «Λογιστική βάση» και «Φορολογική βάση» (Ισχύουσα Νομοθεσία)
2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ «Λογιστικής βάσης » και «Φορολογικής βάσης» - Πίνακας.
3. Συνέπειες από την διαφοροποίηση μεταξύ «Λογιστικής» και «Φορολογικής» βάσης.
4. Κατηγορίες κόστους που περιλαμβάνονται στην «Αξία Κτήσης» - Πίνακες
5. Κατηγοριοποίηση ως «Πάγια» ή ως «Έξοδα» - Πίνακας
6. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό δαπανών ως «Δαπάνες Ανάπτυξης» και Άυλα περιουσιακά στοιχείο - Πίνακας.
7. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας «μίσθωσης» ως «χρηματοοικονομικής» - Πίνακας
8. Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
9. Απόσβεση και Ωφέλιμη οικονομική ζωή
10. Μέθοδοι Αποσβέσεων Παγίων
11. Δυνατότητα αναγνώρισης φορολογικά επιπλέον αποσβέσεων
12. Λανθασμένος υπολογισμός αποσβέσεων
13. Αποσβέσεις των επιχορηγήσεων

Ολόκληρο το άρθρο στο: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30647
 

Άρθρο του Αποστόλη Αλωνιάτη

Η φορολογική νομοθεσία αφήνει το περιθώριο μη υποβολής φορολογικής δήλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Ακόμη και αυτοί όμως, πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), υποκείμενα του φόρου είναι:

 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
 2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους φορολογούμενους που δεν είναι υπόχρεοι να καταθέσουν φορολογική δήλωση. Θα δούμε τι πρέπει να κάνουν για αποδείξουν προς τις δημόσιες αρχές την μη υποβολή της φορολογικής αυτής δήλωσης.

Ποιοι δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.

Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, πέρα από τα προστατευόμενα μέλη:

 • Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κάτοικοι εξωτερικού στο μητρώο είτε των Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, είτε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που έχουν τμήματα κατοίκων εξωτερικού (συνήθως πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη είναι οι Α΄Δ.Ο.Υ κάθε περιοχής).

 • Όσοι δεν έχουν κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Τι καταθέτουμε για την αιτιολόγηση της μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 1. Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις τα τμήματα των Δ.Ο.Υ πρέπει να εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.) για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η σχετική μη υποχρέωσή τους.

Η διοίκηση με το έγγραφο με αριθμό ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 (02.06.2015) έκανε δεκτό ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ..

Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).

 1. Οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται, και αυτές, από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ως ανωτέρω. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44).
 • Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 (02.06.2015), η διοίκηση έδωσε στην δημοσιότητα σχετικά υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα. ( τα σχετικά κείμενα δημοσιοποιούμε παρακάτω, ανά χρήση).
 1. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων.

Τα κείμενα που δημοσιοποίησε η διοίκηση.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2009 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010 διότι:

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη (εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονταν τεκμ. δαπάνης διαβιώσης και ένα σκάφος έως 10 μέτρα) δικό μου ή της συζύγου μου, των τέκνων μου ή εταιρειών που συμμετείχα εγώ ή άτομα της οικογενείας μου.

β) Δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2010 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2011 διότι

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν εγώ ή η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).

β) Δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά το διαχειριστικό έτος 2011(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2012 διότι

Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Είχα εισόδημα αποκλειστικά και μόνο με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες μέχρι 5.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπ΄όψιν η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ποσού 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για κάθε σύζυγο.

Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 600 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .

α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν εγώ ή η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).

β) (Δεν είχα απασχολήσει έμμισθο προσωπικό) δεν ασκούσα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Δεν μετείχα σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.

δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.

ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.

η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

θ) Δεν προσκλήθηκα με έγγραφο Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

ι) Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.

 1. Κατά τα διαχειριστικά έτη, 2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013) και 2013 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014) διότι:

α) Αποτελούσα ενήλικο προστατευόμενο μέλος.

β) Δεν είχα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου και αποτελούσα προστατευόμενο μέλος.

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν είχα υπαχθεί στις διατάξεις περί τεκμηρίων ανεξάρτητα εάν απαλλάσσονταν ή όχι.

 1. Κατά το φορολογικό έτος 2014

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το οικονομικό έτος 2015 διότι

α) Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

β) Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ .

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.

δ) Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 9.500 ευρώ.

 1. Φορολογικά έτη 2015 και μετά

Με νεότερο έγγραφο, που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018/20-09-2018), έδωσε στην δημοσιότητα την αιτιολογία της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να καταθέσουν όσοι δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Το έγγραφο στηρίζεται στα προηγούμενα έγγραφα και ποιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/2.6.2015 εγκύκλιο, με την αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις ΔΟΥ, αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες.»

Βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου, το σχετικό κείμενο είναι το παρακάτω:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης για το φορολογικό έτος …………διότι κατά το φορολογικό έτος αυτό:

α) Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.

β) Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος έως 18 ετών βάσει του άρθρου 11 του ν.4172/2013 και δεν απέκτησα εισόδημα από εργασιακή σχέση ή συντάξεις λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας μου.

γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.

ε) Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσό των 9.500 ευρώ.

Όπως είναι κατανοητό ο φορολογούμενος σημειώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση , μόνο την αιτιολογία της περίπτωσης που τον αφορά.

Αν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπέβαλλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος διότι ήταν φοιτητής χωρίς εισόδημα, τεκμαρτό ή πραγματικό, δηλαδή ήταν εξαρτώμενο μέλος, θα γράψει στην υπεύθυνη δήλωση την περίπτωση (β) του παραπάνω κειμένου, με μικρή αλλαγή, δηλαδή:

«Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος, φοιτητής στην σχολή …………… (άνω των 18 ετών ) βάσει του άρθρου 11 του ν.4172/2013 και δεν απέκτησα εισόδημα από εργασιακή σχέση ή συντάξεις λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας μου».

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 13:12

Άρθρα Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα

Γράφτηκε από τον

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.3755/1957, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/1973, άρθρο 4 παρ.1 του ΒΔ 748/1966 ως υποχρεωτικές εξαιρέσιμες εορτές νοούνται:

α) Η 25 Μαρτίου

β) Η Δευτέρα του Πάσχα

γ) Η 15 Αυγούστου

δ) Η 25 Δεκεμβρίου

ε) Η 26η Δεκεμβρίου. «Προστέθηκε  με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 4554/2018 και με την απόφαση 59635/1063/2017 η οποία προηγείτο»

Ως προαιρετικές αργίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Β.Δ. 748/1966 νοούνται:

α) Η 1 Μαΐου

β) Η 28 Οκτωβρίου

Η 1 Μαΐου σύμφωνα με τον Α.Ν 380/1968 μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας να καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Συνεπώς βάση των ανωτέρω η Καθαρά Δευτέρα είναι εργάσιμη για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οπότε επιτρέπεται τόσο η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και η απασχόληση των μισθωτών.

«Η επιχείρηση που δεν θα λειτουργήσει σε ημέρα εθιμικής αργίας, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό της, ανεξάρτητα αν αυτό αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο».

Οι μισθωτοί, εργατοτεχνίτες και οι υπάλληλοι , οφείλουν να εργασθούν κανονικά και όσοι από αυτούς αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, χωρίς κάποια προσαύξηση, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν ιδιαίτερη αμοιβή, καθώς ο μηνιαίος μισθός περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία της παραπάνω εορτής.

«Συνεπώς εάν η επιχείρηση απασχολήσει εν μέρει ή ολόκληρο το προσωπικό της οφείλει: α) στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο απλό το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, χωρίς καμία προσαύξηση β) στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό τίποτα».

Σε περίπτωση ωστόσο που σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) χαρακτηρίζεται αργία και περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός υπερισχύει, καθώς είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση, οπότε οι μισθωτοί που υπάγονται στην συγκεκριμένη ΣΣΕ ή ΔΑ δικαιούνται να λάβουν την σχετική προσαύξηση.

Προσοχή!!

Επειδή οι περισσότερες ΣΣΕ-ΔΑ έχουν παύσει να ισχύουν πρέπει να γίνουν οι εξής διακρίσεις:

1. Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις που είναι σε ισχύει, πρέπει να εξετάζεται αν δεσμεύονται και τα δύο μέρη (εργοδότης και οι μισθωτοί-Προϋπόθεση για την εφαρμογή ΣΣΕ-ΔΑ αποτελεί το να είναι και ο εργοδότης και ο μισθωτός μέλη της Εργοδοτικής και της Εργατικής αντιστοίχως Οργανώσεως), τότε η διάταξη περί αργίας είναι υποχρεωτική

Αν δεν δεσμεύονται και τα δύο μέρη τότε δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της διάταξης περί αργίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του Νόμου 4024/2011, η οποία παράγραφος έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Νόμου 4472/2017, οι ΣΣΕ-ΔΑ δεν κηρύσσονται υποχρεωτικές μέχρι το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.

 2. Η παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α' 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 αναστέλλεται έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.»

2. Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και έχουν εισέλθει στο στάδιο της μετενέργειας, μόνο στους παλαιούς μισθωτούς εξακολουθεί να ισχύει ως θεσμικός όρος περί αργίας της εορτής της Καθαράς Δευτέρας, εκτός και υπάρχει κάποια αντίθετη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Για δε τους νέους μισθωτούς που θα προσληφθούν μετά την πάροδο από της λήξεως ή της καταγγελίας, δεν τίθεται θέμα μετενέργειας και ο εργοδότης δικαιούται να τους επιβάλει μονομερώς την απασχόληση κατά την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας δίχως την προσαύξηση του 75%.

Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλ. Έγγρ.1076/2012 & Έγγρ. 10274/2012

Έγγρ.1076/2012: Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι: Εργασιακές σχέσεις που υπάγονται σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή σύμβαση μπορούν να προσαρμόζονται στα ως άνω προβλεπόμενα (βασικός μισθός της λήξασας ή καταγγελθείσας ΣΣΕ ΚΑΙ 4 επιδόματα εφόσον προβλέπονταν από τις οικίες ΣΣΕ) μονομερώς με απόφαση του εργοδότη, ενώ άλλα προβλεπόμενα επιδόματα καταργούνται. Λοιπές αποδοχές ή όροι εργασίας δεν θίγονται εκτός και αν συμφωνήσουν τα μέρη.

Έγγρ. 10274/2012: «Λήξη τρίμηνης παρατάσεως ΣΣΕ-ΔΑ. Περικοπή επιδομάτων. Δεν θίγονται οι θεσμικοί όροι»: 3) Κατά συνέπεια η άποψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης ή οποία διατυπώνεται δια της παραπάνω εγκυκλίου είναι ότι παύουν να ισχύουν όλα τα επιδόματα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2 της αριθμ. 6/2012 ΠΥΣ ενώ δεν θίγονται θεσμικοί όροι ΣΣΕ ή ΔΑ.

Εριστέο και αμφισβητούμενο είναι το θέμα ( απόφαση 2307/2014 Ολομ. του Συμβ. Επικρατείας): Περαιτέρω η σημασία της απόφασης 2307/2014 διαφαίνεται και στο ότι αποσαφηνίζει ότι με τη νέα ρύθμιση που εισήγαγε η ΠΥΣ  οι μη μισθολογικοί όροι εργασίας ( π.χ. ωράρια, άδειες, οργάνωση εργασίας)της ΣΣΕ δεν μετενεργούν μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης και άρα παύουν να ισχύουν. 

Κάποιες από τις σημαντικότερες ΣΣΕ και ΔΑ που έχουν όρο για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας είναι οι ακόλουθες:

Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών) ΣΣΕ 19/02/2016

Άρθρο.11. Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια, γ. Η Καθαρή Δευτέρα, δ. Η 25η Μαρτίου, ε. Η Μεγάλη Παρασκευή, στ. Το Μεγάλο Σάββατο, ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος, ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, ια. Η 28η Οκτωβρίου, ιβ. Τα Χριστούγεννα, ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου, ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Εμπορικών Επιχειρήσεων (ΣΣΕ 18/04/2005)

Άρθρο. 4. «Τα μέρη συμφωνούν, ή μέχρι σήμερα ισχύουσα για τις επιχ/σεις του κλάδου στα αστικά κέντρα εθιμική αργία της Καθαράς Δευτέρας, να θεσμοθετηθεί για τις ίδιες επιχ/σεις ως υποχρεωτική αργία.

Επισιτιστικών και Τουριστικών Επαγγελμάτων εργαζόμενοι (ΣΣΕ 29/06/1988 & ΔΑ 65/89)

5. «Καθιερώνεται πέραν των μέχρι τώρα προβλεπομένων αργιών ως εξαιρέσιμη και η Καθαρά Δευτέρα.» 

Συντάκτες (ΣΣΕ 26/10/1989)

«Άρθρο 9. Εκτός από τις άλλες ημέρες υποχρεωτικής αργίας, που έχουν καθιερωθεί για τους συντάκτες, καθιερώνεται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, ή Καθαρά Δευτέρα, και ή Δεύτερη ημέρα του Πάσχα.

Περιοδικών συντάκτες-δημοσιογράφοι (ΔΑ 14/2005)

Άρθρο. 4. Ημέρες αργίας. «Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται οι εξής: ή 1η του έτους, ή εορτή των Θεοφανείων ή 25 Μαρτίου, ή Καθαρά Δευτέρα , ή Μεγάλη Παρασκευή, ή 2η ημέρα του Πάσχα, ή ημέρα του Αγίου Πνεύματος, ή 15η Αυγούστου, ή 28η Οκτωβρίου, ή ημέρα των Χριστουγέννων, ή 26η Δεκεμβρίου.

Ραδιοφωνικών Σταθμών Δημοσιογράφοι (ΣΣΕ 31/07/2002)

«Άρθρο 23. Ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται οι: η 1η του έτους, τα Θεοφάνεια, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, ή Καθαρά Δευτέρα, ή Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, ή Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ή 1η Μαΐου, ή 15η Αυγούστου, ή 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, ή 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές.

Τηλεοπτικών Σταθμών: Συντάκτες-Δημοσιογράφοι (ΣΣΕ 20/12/2002)

«Άρθρο 20. Ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται οι: η 1η του έτους, τα Θεοφάνεια, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, ή Καθαρά Δευτέρα, ή Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, ή Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ή Πρωτομαγιά, ή 15η Αυγούστου, ή 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, ή 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές.

Τσιμεντοβιομηχανίας εργαζόμενοι (ΣΣΕ 30/04/1990)

Οι αργίες που συμφωνήθηκαν σε προηγούμενες ΣΣΕ (τις από 18/07/1979, 06/04/1980 και 28/05/1980) είναι ή Καθαρά Δευτέρα, ή Μεγάλη Παρασκευή, ή Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων, ή Πρώτη του έτους και τα Θεοφάνεια.

Τυπογράφοι ημερησίων επαρχιακών Εφημερίδων ( πλην Αθ.-Θες/νικης) (ΣΣΕ 01/06/2005)

Άρθρο. 22. «Υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους του κλάδου είναι ή 1η Ιανουαρίου, των Θεοφανείων, ή 25η Μαρτίου, ή Καθαρά Δευτέρα, ή Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ή 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, ή 15η Αυγούστου, ή 28η Οκτωβρίου, ή 25η και 26η Δεκεμβρίου».

Φορτοεκφορτωτές Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΣΣΕ  1981)

«4. Αναγνωρίζονται σαν αργίες, πέρα από αυτές που ορίζονται από το νόμο και οι: των Θεοφανείων, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος. 28η Οκτωβρίου και 26η Δεκεμβρίου.»

Κλινικές ΟΣΝΙΕ όλης της Χώρας (17/05/2005)

«Αργίες. Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ μισθωτούς, που ορίζονται από τον εργοδότη τους να εργασθούν κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, δηλαδή εκτός των Κυριακών, και κατά τις ημέρες : 1) 25η Μαρτίου, 2) Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, 3)1η Μαΐου, 4) 15η Αυγούστου, 5) 28η Οκτωβρίου και 6) 25η Δεκεμβρίου καθώς κατά τις ημέρες:

α) Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων, β) 1η του έτους, γ) 6η Ιανουαρίου, δ) Καθαρά Δευτέρα, ε) Μ. Παρασκευή κάθε έτους και στ) Εορτή Αγίου Πνεύματος προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους (1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών τους».

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης  όλης της χώρας (ΔΑ 12/2004 & ΔΑ 12/2005)

«Άρθρο 9 Κατά τις ημέρες αργίας που ορίζονται στο ΒΔ 748/66 και κατά την Καθαρά Δευτέρα και την εορτή του Αγίου  Πνεύματος, την 17 Νοεμβρίου, την 30η Ιανουαρίου και κατά την 1η Μαΐου κάθε έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούμενοι των αντιστοίχων αποδοχών τους, βάσει του προγράμματος».

Οδηγοί φορτηγών κ.λ.π αυτοκινήτων ΣΣΕ 02/03/1995

«4. Ως ημέρες αργίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, ορίζονται οι υπό των κειμένων διατάξεων οριζόμενες ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Στους απασχολούμενους κατά τις ημέρες αυτές και κατά τις ημέρες των Θεοφανείων, της Δευτέρας ημέρας των Χριστουγέννων, της Καθαράς Δευτέρας της Πρώτης του έτους και του Μ. Σαββάτου κάθε έτους, χορηγείται προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο σύνολο του 1/25 των καταβαλλομένων με βάση την παρούσα ΣΣΕ αποδοχών.»

Ωστόσο είναι δυνατόν η Καθαρά Δευτέρα να έχει οριστεί σαν ημέρα αργίας από επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, ατομική σύμβαση εργασίας ή έθιμο.

Δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις  δεν θα λειτουργήσουν και οι μισθωτοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν εργασία. Στην περίπτωση  αυτή, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, (Η Καθαρά Δευτέρα  δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των εξαιρέσιμων εορτών για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3  του άρθρου 2 του Νόμου 3755//1957, καταβάλλεται το ημερομίσθιο στους μη απασχοληθέντες μισθωτούς και επί πλέον η προσαύξηση 75% στους απασχοληθέντες), αφού η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές. καθώς δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη η υποχρέωση των εργοδοτών για πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες εορτές. Εκτός βέβαια αν από έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια , συμφωνία προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα αργήσουν στις εορτές αυτές θα καταβάλλουν το αντίστοιχο ημερομίσθιο .

 «‘Αρθρον 2 παράγραφος 2 και 3 του Ν.Δ 3755 ΤΗ 17 Σεπτεμβρίου 1957 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  Αριθμός φύλλου 182

2. Ως εξαιρέσιμοι εορταί καθ΄ ας……….. νοούνται : α) ή της Γεννήσεως του Χριστού, β) ή της 25ης Μαρτίου, γ) ή της Δευτέρας του Πάσχα, δ) ή της 1ης Μαΐου και ε) ή της 28ης Οκτωβρίου και στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου) και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου. Εκ τούτων κατά τας 1ης Μαΐου και 28ην Οκτωβρίου , η απασχόλησις  των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς είς την διακριτικήν εξουσίαν του Εργοδότου.

3. Είς τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας έκ λόγων μη οφειλομένων είς τούτους κατά τάς εν παραγράφω 2 ημέρας καταβάλλεται δι΄ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως.»

Σε ότι αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, αυτοί θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση  παρέμενε κλειστή κατά τα προηγούμενα χρόνια και κατέβαλε τις αποδοχές και φέτος κατ΄ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει την συγκεκριμένη ημέρα, ο εργοδότης οφείλει να ειδοποίηση εγκαίρως το προσωπικό του, τότε όσοι από τους μισθωτούς εργαστούν , δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό , δικαιούνται εκτός από τον μισθό και πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. «A.K  Άρθρο 659-Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη. Αν παρουσιαστή ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη η τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να την παράσχε , αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα για την πρόσθετη αυτή εργασία σε συμπληρωματική αμοιβή, που κανονίζεται ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και με τις ειδικές  περιστάσεις».

Και στις δύο περιπτώσεις δεν οφείλεται προσαύξηση 75%.

Συμψηφισμός-Παραγραφή

Όταν συντάσσεται η σύμβαση πρόσληψης, μπορεί να συμφωνηθεί να καταβάλλει ο εργοδότης, κάθε μήνα, πέρα από τις νόμιμες αποδοχές και ένα ακόμα επιπλέον ποσό στον απασχολούμενο μισθωτό, που θα θεωρείται ως αμοιβή για τυχόν απασχόληση του (είτε αυτός είναι εργάτης είτε υπάλληλος) κατά Κυριακές και τυχόν εξαιρέσιμες εορτές (Αρ. Π. 1204/90, Εφετ. Θες/νίκης 2519/89).

Αν φυσικά οι αμοιβές αυτές σε κάποιο μήνα, για Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές, μαζί με τις προσαυξήσεις τους είναι περισσότερες από το ποσό που έχει συμφωνηθεί και καταβάλλεται κάθε μήνα, τότε ο εργοδότης καταβάλλει στο μισθωτό και την επιπλέον διαφορά που του οφείλει. Ενώ αντίθετα, αν σε κάποιο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε απασχόληση Κυριακή, τότε το ποσό που συμφωνήθηκε καταβάλλεται κανονικά στον μισθωτό.

Απαγορεύεται να δηλώσει ο εργοδότης εκ των υστέρων ότι το επιπλέον ποσό που διατίθεται κάθε μήνα στο μισθωτό, καταβάλλεται για να συμψηφιστούν οι αποδοχές του απασχολούμενου μισθωτού Κυριακές και εξαιρέσιμες εορτές,

Η απαίτηση του μισθωτού για την αμοιβή στις εξαιρέσιμες εορτές καθώς και για την προσαύξηση 75% αυτής, όταν η απασχόληση είναι νόμιμη παραγράφεται σε 5 χρόνια και όταν είναι παράνομη (χωρίς δηλαδή τις νόμιμες διατυπώσεις) παραγράφεται σε 20 χρόνια μετρούμενα μετά από τη λήξη του έτους που γεννήθηκε η απαίτηση (Αρ. Π. 1184/74).

Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν.1157/1981 που αναφέρει:

Ημέραι αργίας και ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής:
α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατον, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου δια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί
, η εορτή της Καθαράς Δευτέρας για τους μισθωτούς του Δημοσίου είναι αργία.

ΠΗΓΗ: taxheaven.gr

 

 

Για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις, τις προθεσμίες, τα πρόστιμα και την νέα παράταση μίλησε σήμερα (Δευτέρα 4/3/2019) ο επιστημονικός συνεργάτης του κόμβου μας Γιώργος Χριστόπουλος, στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρώτη Είδηση» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Μαρία Αλεξάκη, απαντώντας σε 12 κρίσιμες ερωτήσεις.

Επίσης είναι σημαντική η πληροφορία που έδωσε, ότι μέσα στην εβδομάδα, η ΑΑΔΕ θα κοινοποιήσει σχετική εγκύκλιο (σημ. που αναμένουμε όλοι - Λογιστές και επαγγελματίες), για το παραπάνω θέμα των επαγγελματικών λογαριασμών, προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα αμφιλεγόμενα και «γκρίζα» σημεία, για το πως και αν συνδέονται, οι επαγγελματικοί λογαριασμοί με τους ΚΑΔ και την συνακόλουθη χρήση POS.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σχέση P.O.S και επαγγελματικού λογαριασμού;

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, του 2017, που τροποποιείται με παρατάσεις, ορίζεται ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής, δηλαδή επαγγελματιών, που υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας αφενός να αγοράσουν και να λειτουργήσουν τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και αφετέρου, να αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών δηλώνοντας επαγγελματικό λογαριασμό.

Νέα παράταση μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 έδωσε η υφυπουργός Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιοι υποχρεούνται σε δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών στην ΑΑΔΕ;

Κάποιος νέος ή και παλιός επαγγελματίας η επιχείρηση βλέπει αν υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, που έχει ορίσει η σχετική υπουργική απόφαση για κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, οπότε υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να αποκτήσει POS και επιπλέον να δηλώσει ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς του στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στον οποίο καταλήγουν οι εισπράξεις από ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, όπως πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της χώρας που διαθέτουν έναν από τους ανωτέρω Κ.Α.Δ. πρέπει να δηλώσουν στην Α.Α.Δ.Ε. τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που διαθέτουν;

Όχι, μόνο όσοι είναι υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα πρέπει να προβούν στη δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών. Συνεπώς, όσοι δεν υποχρεούνται στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων POS ή λοιπών συσκευών, μεθόδων ή εφαρμογών, όπως είναι οι επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες, αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις —ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους εν λόγω Κ.Α.Δ.— δεν υποχρεούνται προς το παρόν σε δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ποια είναι ακριβώς η έννοια του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για το υπουργείο; Είναι αυτός που είναι συνδεδεμένος με P.O.S ή είναι όλοι οι λογαριασμοί μιας εταιρείας που χρησιμοποιούνται για τους συνήθεις σκοπούς της;

Η υποχρέωση για δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών αφορά όλους τους λογαριασμούς και όχι μόνο αυτών οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με POS. Επίσης πρόκειται για μα διαρκή διαδικασία, δηλαδή κάθε οντότητα υποχρεούται να δηλώνει κάθε νέο λογαριασμό και να διαγράφει λογαριασμούς που έχει κλείσει (εντός μηνός από την ημερομηνία μεταβολής).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Πώς δηλώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί;

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζες Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος επαγγελματικός λογαριασμός από διαφορετικούς υπόχρεους;
Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Πρέπει να δηλωθούν όλοι οι επαγγελματικοί λογαριασμοί από τους υπόχρεους;
Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές με αποδείξεις για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου διενεργούνται σε πλέον από ένα επαγγελματικό λογαριασμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Μπορούν οι υπόχρεοι να προσθέτουν ή να διαγράφουν κάποιον επαγγελματικό λογαριασμό;
Ναι, μπορούν να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό η και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στο φετινό έντυπο Ε3 είναι προσυμπληρωμένοι οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί, ή θα πρέπει οι υπόχρεοι σε υποβολή Ε3 να τους συμπληρώσουν;

Βλέπουμε εδώ την εικόνα από το έντυπο Ε3

Ναι προσυμπληρώνονται από την Δ.ΗΛΕ.Δ της ΑΑΔΕ και όλα τα τερματικά POS και ePOS, ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2018, και θα δίνεται δυνατότητα τυχόν προσθήκης ή διόρθωσης.

Οι υπόχρεοι σε υποβολή Ε3 υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους επαγγελματικούς

λογαριασμούς αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποια πρόστιμα επιβάλλονται;

 • Το πρόστιμο για όσους είναι υπόχρεοι σε απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και δεν το έχουν προμηθευτεί ανέρχεται στα 1.500 ευρώ,
 • Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στους Υπόχρεους της διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ,
 • Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ πέραν της 30ης Απριλίου 2019, επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ισχύουν οι κατασχέσεις σε επαγγελματικούς λογαριασμούς;

Παρ' όλες τις εξαγγελίες αλλά και τα αιτήματα όλων των εμπορικών οργανώσεων, ακόμη δεν έχει δοθεί η δυνατότητα κάποιος από αυτούς τους λογαριασμούς να δηλωθεί ως ειδικός ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός, έτσι ώστε, οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους πληρώνοντας βασικές τους υποχρεώσεις, όπως, ενοίκια, μισθοδοσίες, μη ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τουλάχιστον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Πως θα φορολογηθούν οι περιστασιακά εργαζόμενοι για το 2018;

Είναι πλέον μόνιμη η ρύθμιση αυτή που γινόταν νομοθετικά κάθε χρόνο.

Αφορά χιλιάδες πολίτες που είτε ήταν άνεργοι, είτε εισέπραξαν μικροεισοδήματα, από περιστασιακή ή ευκαιριακή απασχόληση.

Δηλαδή άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.

Στα άτομα αυτά, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες και δεν οφείλουν να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, θα φορολογηθούν σαν μισθωτοί με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων με μείωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ,

(Εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ και τα τεκμήρια δεν υπερβαίνουν τις 9.500 ευρώ).

Γιώργος Πιτσιλής: Αλλάζει η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών

Επίσης ο συνεργάτης του κόμβου μας και μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, στη διάρκεια της εκπομπής αναφέρθηκε στον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος από το 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με θέμα «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα: προκλήσεις για την οικοδόμηση εθνικής συναίνεσης», ανακοίνωσε τα παρακάτω:

Νωρίτερα από άλλες χρονιές αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς φέτος ο σχεδιασμός είναι να αρχίσει εντός του Μαρτίου. Οι φορολογούμενοι θα έχουν προθεσμία να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως 30 Ιουνίου, ενώ η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να τρέξει την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ εντός του Ιουλίου.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων για όλα τα ζευγάρια, ανεξάρτητα αν ζήτησαν να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση, θα γίνεται ατομικά για τον καθένα. Έτσι αν κάποιος από τους δύο συζύγους έχει λαμβάνειν επιστροφή φόρου, θα μπορεί να τη λάβει άμεσα, ενώ αυτός που είναι να πληρώσει θα καταβάλει την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, αλλάζει η διαδικασία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πρακτικά, η πληροφορία για το ύψος των μισθών και συνολικότερα των αποδοχών, θα πρέπει να φτάνει στην ΑΑΔΕ ανά μήνα. Αυτό θα επιτρέψει στις αρχές να καταργήσουν την ετήσια δήλωση αποδοχών κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για να μάθουν πόσα εισέπραξε ο κάθε εργαζόμενος.

Για επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 10:58

Φορολογικός έλεγχος μέσω νέων τεχνικών

Γράφτηκε από τον

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων)*

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των φορολογικών ελέγχων, εκτός από τον τακτικό-παραδοσιακό τρόπο ελέγχου (πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, ορθή απεικόνιση στις φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία, ορθή έκπτωση δαπανών κ.λπ.) εφαρμόζονται και οι επονομαζόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, μέσω των οποίων οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα εισοδήματα ενός φορολογουμένου (π.χ. μέσω κάποιου εμβάσματος στο εξωτερικό).

Η ανάπτυξη των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στηρίζεται κατά βάση σε δύο βασικούς πυλώνες, αφενός στην ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και αφετέρου στην άρση του τραπεζικού απορρήτου και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι βρίσκεται στη διάθεση των φορολογικών αρχών ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από διάφορες πηγές (πχ. Τράπεζες, χρηματιστήριο-αποθετήριο τίτλων, ΔΕΚΟ κ.λπ.), οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να εξάγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα και να προσδιορίσουν τη φορολογητέα ύλη του ελεγχόμενου την οποία ο ελεγχόμενος πιθανόν να απέκρυβε έως τότε από τις φορολογικές αρχές.

Η πρώτη θεσμοθέτηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχων έγινε στις αρχές του 2012 με το άρθρο 67β του ν.2238/1994 πριν αντικατασταθούν από το άρθρο 28 του ν.4172/2013 και το άρθρο 27 του ν.4174/2013 και μεταγενέστερες εγκυκλίους (βλ. ΠΟΛ.1050/17.2.2014). Οι νέες αυτές τεχνικές είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο ελέγχου το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές, παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους έλεγχου, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στα δεδομένα των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, καθώς και στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, να προσδιορίσουν τη φορολογητέα ύλη με βάση την κινητή και ακίνητη περιουσία, τα εισοδήματα και της πραγματικές δαπάνες.

Πως προέκυψαν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

Οι έμμεσες τεχνικές είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται αρκετά χρόνια  από την υπηρεσία Εσόδων των Η.Π.Α (THE INTERNAL REVENUE SERVICE – IRS), επίσης αυτές οι τακτικές εφαρμόζονται στη Γαλλία (μεγάλο κομμάτι της εν γένει εμπορικής νομοθεσίας μας είναι προερχόμενο από τη Γαλλία).

Ποιοι υπάγονται στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

Σύμφωνα με το νόμο (ΠΟΛ.1050/17.2.2014), στον έλεγχο υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων, για τις οποίες (υποθέσεις) ισχύει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου αυτής:
1. προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις)
2. παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει,
3. τα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.
4. δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/ΚΦΑΣ,
5. υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή/και αδήλωτα εισοδήματα/αγορές/δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο;

Αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο με τις έμμεσες τεχνικές Ελέγχου είναι, η αρμόδια ΔΟΥ, το ΣΔΟΕ, το ΚΕΦΟΜΕΠ ή το ΚΕΜΕΕΠ.

Ποιες είναι οι έμμεσες τεχνικές;

Στη διεθνή πρακτική, οι μέθοδοι με τις οποίες οι έμμεσες τεχνικές προσεγγίζουν τον κάθε έλεγχο είναι πέντε και είναι οι εξής:
1. Η αρχή των αναλογιών.
2. Η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου.
3. Η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου.
4. Η αρχή της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
5. Η αρχή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Από τις παραπάνω, το υπουργείο έχει εκδώσει οδηγίες εφαρμογής μόνο για τις τρείς. Συγκεκριμένα: 1) την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας, 2) την τεχνική καθαρής θέσης, 3) την τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών με μετρητά. Οι άλλες δύο ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται.

Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας

Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

Κατά την μέθοδο αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».

Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου, των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών.

Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων /Εσόδων περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις, κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου.

Η διαφορά μεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/ Εσόδων» και στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου.

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες (ατομικών επιχειρήσεων) ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλες τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως προηγούμενη από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο.

Στο Ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την λήξη κάθε φορολογικής περιόδου.

Στο Παθητικό περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Η διαφορά Ενεργητικού-Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση κάθε φορολογικής περιόδου. Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης. Οι αυξήσεις/μειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά.

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών.

Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις.

Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές/οικογενειακές ή επαγγελματικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς.

Τo νέο υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/ μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών και συγκρίνεται με τα συνολικά δηλωθέντα Εισοδήματα.

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

Πως επιλέγονται οι υποθέσεις;

• Με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή άλλα κριτήρια.
• Τα κριτήρια τα ορίζει ο γενικός γραμματέας και δεν ανακοινώνονται.
• Τα κριτήρια μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.

Ποια είναι τα στάδια του ελέγχου;

Προκειμένου να εκκινήσει ο φορολογικός έλεγχος, θα πρέπει αρχικά να εκδοθεί εντολή ελέγχου, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στο φορολογούμενο.

Αφού κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου, ο ελεγχόμενος θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πέντε ημερών  να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να δικαιολογήσει τις πρωτογενείς καταθέσεις των λογαριασμών του σε βάθος χρόνου (από το 2013 και μετά ή σε περίπτωση νέου στοιχείου από το 2008).

Παράλληλα και εφόσον η εντολή προβλέπει και έλεγχο με έμμεσες τεχνικές θα πρέπει να συμπληρωθεί και ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τις έμμεσες τεχνικές και να παραδοθεί μαζί με τα στοιχεία που ο φορολογούμενος θεωρεί ότι ενισχύουν τους ισχυρισμούς του.

Εν συνεχεία και μετά το πέρας της επεξεργασίας των στοιχείων που προσκομίστηκαν, οι ελεγκτικές αρχές κοινοποιούν το “Προσωρινό Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου”. Στο σημείωμα αυτό αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη του ο έλεγχος, ενώ γι’ αυτά που έχει απορρίψει, θα πρέπει να αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν αποδεκτά.

Στο σημείο αυτό και  στην προσπάθεια διασφάλισης του Δημοσίου, δύναται η ελεγκτική υπηρεσία να προχωρήσει, μέσω των εισαγγελικών αρχών σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελεγχόμενου (τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, ακίνητα κλπ). Τα παραπάνω παραμένουν δεσμευμένα έως την οριστική περαίωση του ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος μπορεί να ζητήσει και αντίγραφα των εγγράφων στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος (π.χ το ιστορικό των τραπεζικών κινήσεων που διαθέτει ο έλεγχος).

Με την κοινοποίηση, ο ελεγχόμενος έχει στη διάθεσή του είκοσι ημέρες προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις σχετικά με τις διαπιστώσεις του Ελέγχου.

Με την παρέλευση του εικοσαημέρου, η ελεγκτική αρχή έχει ένα μήνα προκειμένου να επεξεργαστεί τα νέα στοιχεία και να κοινοποιήσει την  «Έκθεση Ελέγχου Προσδιορισμού Φόρου».

Από τη στιγμή της κοινοποίησης και μετά, το ποσό που έχει προκύψει, βεβαιώνεται στις οφειλές του φορολογούμενου.

Ο ελεγχόμενος έχει στη διάθεσή του ένα μήνα προκειμένου να καταθέσει Ενδικοφανή Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία μέσα σε  διάστημα τεσσάρων μηνών έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους ισχυρισμούς του ελεγχόμενου και είτε να τους αποδεχθεί, είτε να τους απορρίψει.

Σημειώνεται πως σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών, το βεβαιωμένο ποσό είναι απαιτητό με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς των φορολογικών αρχών, εκτός και αν ο ελεγχόμενος πληρώσει το 50% του βεβαιωμένου ποσού πριν την κατάθεση της Ενδικοφανούς Προσφυγής και ζητήσει αναστολή του άλλου 50%. Υπό εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ανασταλεί και η πληρωμή όλου του ποσού προκειμένου να εξεταστεί η ενδικοφανής προσφυγή.

Μετά την παρέλευση του τετραμήνου και στην περίπτωση που η Δ.Ε.Δ. δεν έχει λάβει θέση, η προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριπτέα και ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό ή θα εξοφλήσει το φόρο που έχει επιβληθεί.

*O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός και ο Γιάννης Αρτσίτας Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων της ίδιας εταιρείας.

ΠΗΓΗ: www.taxheaven.gr

Στο «τιμόνι» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών για μία νέα θητεία βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο ο κ. Βασίλης Καμπάνης.

Η ανανέωση και επαύξηση της εμπιστοσύνης λογιστών και φοροτεχνικών στο πρόσωπό του αλλά και η αγωνία τους για τις προοπτικές του κλάδου αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και στην ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των αντιπροσώπων τους στην Τακτική Γενική και Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη στην ιστορία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τα τελευταία 24 χρόνια.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης ο κύριος Καμπάνης ξεδιπλώνει στο Epsilon7 το σχεδιασμό του για την ενδυνάμωση της παρεμβατικής ισχύος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς την Πολιτεία, την κοινωνία και τη φορολογική διοίκηση.

Ως βασική του στόχευση θέτει την περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση και ενδυνάμωση του επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού. «Εάν η πολιτεία θέλει να προστατεύσει - αυξήσει τα δημόσια έσοδα πρέπει να φροντίσει για την ανεξαρτησία των λογιστών-φοροτεχνικών στα πρότυπα των ελεγκτών», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει ότι με ευθύνη της Πολιτείας παραμένουν «ανοιχτά» σημαντικά θέματα του κλάδου, από την έναρξη δραστηριότητας ως τον πειθαρχικό έλεγχο, και ζητά ακόμη πιο γόνιμη συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην κατεύθυνση διευκόλυνσης του έργου λογιστών-φοροτεχνικών. ‘Όπως λέει, σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γραφείο του λογιστή, «σε σημείο που πολλές φορές να θεωρούνται τα γραφεία μας ΚΕΠ στα οποία ο καθένας μπορεί να εξυπηρετηθεί και χωρίς αμοιβή μάλιστα. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών θέλοντας να αποφύγουν το κοινό το στέλνουν στον Λογιστή διότι: «αυτός ξέρει».

Για τις σχέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ο κύριος Καμπάνης υπογραμμίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας ώστε να υπάρχει «αναγνώριση του ρόλου του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με έναν τρόπο που θα δίνει δύναμη στον ίδιο τον Λογιστή - Φοροτεχνικό και όχι σε κάποιον που δεν θα ξέρει τα προβλήματα του κλάδου μας, αλλά την ίδια στιγμή θα μας εκπροσωπεί».

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καταθέτει ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων ώστε η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να κυλήσει με λιγότερα προβλήματα. Αντίστοιχα, εφαρμόσιμες λύσεις προτείνει για την ομαλή ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, ζητώντας την πιλοτική και χωρίς ποινές εφαρμογή της το αρχικό διάστημα.

E7 |Υπάρχουν μία σειρά από θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για θέματα Φορολογίας, οι οποίες επικαιροποιούνται κατά καιρούς. Είστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας με την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο Οικονομικών;
Ποιες, κατά την άποψή σας, είναι οι βελτιωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν στην ενίσχυση της συνεργασίας σας, στην κατεύθυνση της μέγιστης αποτελεσματικότητας στο έργο του λογιστή;

Η παρεμβατικότητα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στη λήψη αποφάσεων από την Φορολογική Διοίκηση είναι πλέον πανθομολογούμενη. Αυτός πρέπει να είναι ο θεσμικός μας ρόλος απέναντι στα όργανα του κράτους: να επισημαίνουμε, να προτείνουμε και να απαιτούμε λύσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος.

Ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με την Φορολογική Διοίκηση είναι απαραίτητος, καθώς σε εμάς καταλήγουν όλα τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας των φορολογούμενων με τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Από τον σχεδιασμό του νέου εντύπου Ε3 μέχρι την επιλογή φορολόγησης στην περίπτωση αναδρομικών των συνταξιούχων και τη δυνατότητα πληρωμής φόρων στο taxisnet με πλαστικό χρήμα, όλα αυτά είχανε τεθεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και τελικά πολλά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε..

Είναι προφανές πως η συνεργασία μας με την Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη, πιο γόνιμη και αποτελεσματική, γιατί μόνο η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει πραγματικά τα προβλήματα και τις ανάγκες τόσο των συναδέλφων όσο και όλων των φορολογούμενων, είτε φυσικών, είτε νομικών προσώπων σε καθημερινή βάση.

Βλέπετε σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Λογιστή, σε σημείο που πολλές φορές να θεωρούνται τα γραφεία μας Κ.Ε.Π. στα οποία ο καθένας μπορεί να εξυπηρετηθεί και χωρίς αμοιβή μάλιστα. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών θέλοντας να αποφύγουν το κοινό το στέλνουν στον Λογιστή διότι: «αυτός ξέρει».

Σημαντικό θέμα το οποίο απομένει να διορθωθεί, αν και το τελευταίο διάστημα έγιναν αρκετά βήματα προς την υλοποίηση του.

E7 |Σε 3 μήνες από τώρα ξεκινά επίσημα η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Ποιες θα είναι οι ενέργειές σας για να εξασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσουν στην ώρα τους και προπαντός χωρίς προβλήματα;

Στο ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διατηρεί κάθε χρονιά σε εγρήγορση τα αντανακλαστικά της και έγκαιρα επισημαίνει στη φορολογική διοίκηση τυχόν προβλήματα, αλλά και πιθανές λύσεις σε αυτά.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητα:

 • Ο εξορθολογισμός των υπέρογκων προστίμων και ποινών που υπάρχουν στην επιχειρηματική καθημερινότητα αλλά και σε ότι κάνει ο Λογιστής Φοροτεχνικός τόσο σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης όσο και ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Η καθολική νομοθέτηση για τον μη καταλογισμό προστίμων διορθωτικού τύπου σε τροποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, διαμονής ,περιβαλλοντικού τέλους, πληροφοριακού χαρακτήρα και ότι άλλο νέο νομοθετηθεί στην συνέχεια.
 • Ο περιορισμός των εκατοντάδων χιλιάδων τροποιητικών δηλώσεων που πρέπει να υποβάλλονται πολλές φορές χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον.
 • Η διευκρίνιση διαφόρων εκκρεμοτήτων φορολογικής φύσεως, όπως ήταν πέρσι η φορολογική αντιμετώπιση των βεβαιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. πριν το «άνοιγμα» των δηλώσεων.
 • Η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του taxisnet από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα των δηλώσεων και σε περίπτωση προβλημάτων να προβλέπεται η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από την Γ.Γ.Π.Σ., ακόμα και με ένα απλό μήνυμα στην αρχική σελίδα του taxisnet που να αναγράφεται το πρόβλημα που παρουσιάζεται και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του.
 • Το πιο σημαντικό: η πρόβλεψη για επαρκές χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, και πάντα με την προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.
  Φυσικά βασικό θέμα εδώ είναι το ευρύτερο δημόσιο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, να αποστέλλουν έγκαιρα και σωστά αρχεία και όχι απανωτά και λανθασμένα.
 • Απαραίτητη είναι και η ορθή αποστολή των βεβαιώσεων από το υπουργείο γεωργίας το οποίο έχει διαρκή πληρωμή των αγροτών στην διάρκεια όλου του έτους.

E7 |Για πολλές υποχρεώσεις η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. συνηθίζει να ζητά παράταση καταληκτικών προθεσμιών. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να μεταβληθεί αυτό το καθεστώς και οι λογιστές να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους χωρίς να υπάρχει η ανάγκη συνεχών παρατάσεων;

Τα αιτήματα για λήψη παρατάσεων δεν αποτελούν κάποιο τερτίπι, που από συνήθεια εφαρμόζει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.. Ανταποκρίνονται σε δίκαιες και ρεαλιστικές ανάγκες των συναδέλφων και των φορολογούμενων, καθώς πολλές φορές για συγκεκριμένες φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις δεν προβλέπονται τα πρέποντα χρονικά διαστήματα, προκειμένου αυτές να υλοποιούνται.

Είναι επίσης σαφές πως ούτε για τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς είναι ευχάριστη η λήψη παρατάσεων, καθώς τα γραφεία μας επιβαρύνονται συνεχώς με επιπλέον εργασία, αφού η μία φορολογική υποχρέωση διαδέχεται την άλλη.

Άρα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής-εργατικής διαδικασίας και χρονοδιαγράμματα προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα και στις δυνατότητες του συστήματος, προκειμένου να μην είναι απαραίτητη η λήψη παρατάσεων και πάντα με συνεννόηση μαζί μας. Ποτέ η ΠΟΦΕΕ από την ίδρυση της δεν ήταν υπέρ των παρατάσεων, αλλά και ποτέ δεν έχει ζητήσει παράταση απλά και μόνο για την παράταση.

Ο κλάδος είναι αυτός που υλοποιεί την δημοσιονομική πολιτική της χώρας και θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει κεντρικό συντονιστικό όργανο σχεδιασμού λήξης ημερομηνιών από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Πάντα στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. παλεύουμε για τα αυτονόητα.

E7 |Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής σε ομιλίες του αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων. Πως επηρεάζεται το επάγγελμα του Λογιστή; Θεωρείτε ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του και ότι οι συνέπειες θα είναι θετικές για το επάγγελμα;

Η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, όπως και τα e-τιμολόγια που θα επακολουθήσουν, θα επηρεάσουν την καθημερινή εκτέλεση των εργασιών των Λογιστών - Φοροτεχνικών, αλλά κυρίως θα επιδράσουν στην εξέλιξη της φορολογικής διαδικασίας τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Ο ρόλος των Λογιστών - Φοροτεχνικών καθίσταται ακόμη πιο υπεύθυνος και καίριος, καθώς καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός απολύτως ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, γεγονός που απαιτεί από εμάς εκπαίδευση, κατάρτιση, εξοικείωση και βέβαια υπευθυνότητα , αλλά και αυξημένο κόστος παροχής υπηρεσιών.

Εμείς ως Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχουμε ζητήσει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μας στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, αλλά και για τα e-τιμολόγια, καθώς από τα γραφεία μας εξυπηρετείται η συντριπτική πλειοψηφία της φορολογικής ύλης και εμείς θα κληθούμε να χειριστούμε στην πράξη αυτές τις νέες υποδομές και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα προκύψουν στο στάδιο εφαρμογής του μέτρου.

Έχουμε ήδη αποστείλει τα σχετικά αρχεία παρουσίασης της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στους συλλόγους μέλη μας και αναμένουμε τις πρώτες παρατηρήσεις για να εμπλουτίσουν τη δουλειά που γίνεται από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε..

Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι για να πετύχει το εγχείρημα αυτό, πέραν των άλλων πρέπει να λειτουργήσει:

 • Πιλοτικά για την πρώτη εφαρμογή του.
 • Χωρίς πρόστιμα και ποινές για το αρχικό διάστημα.
 • Χωρίς αιφνιδιασμό στις λεπτομέρειες υλοποίησης και κυρίως χωρίς αλλαγή στον χρονικό όριο ενημέρωσης και αποστολής των σχετικών αρχείων από εμάς. Είναι βασικό θέμα η τήρηση του χρονικού ορίου του τρίμηνου, για όλες τις οντότητες πλέον 1+1 μήνα για διορθώσεις.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Σελίδα 1 από 2

Διαβάστε ακόμα ...

agrinio bestof

diafimistiko banner

diafimistiko banner

diafimistiko banner

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση


Χαριλάου Τρικούπη 7
301 00 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410-54431


Email: info@slf-agr.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύνδεση Μέλους

Συνδεδεμένα Μέλη

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία