Πέμπτη, 9η Απριλίου 2020 7:16:πμ
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 08:47

Έναρξη προγράμματος για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2018 που δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια, η Διοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, και επιθυµούν να συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας»να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 28-11-2018 και ώρα 15:00 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ?, www.oaed.gr.

Δικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Α. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τοµείς:

α. Μεταποίηση-Βιοµηχανία: ΣΤΑΚΟΔ:10-34,

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ΣΤΑΚΟΔ: 61-63 (Τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας),

γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43 (Κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα: ΣΤΑΚΟΔ: 49-53 (Μεταφορά και αποθήκευση).

Πιο αναλυτικά οι κλάδοι περιγράφονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Β. Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα µε το αντικείµενο δραστηριότητας τους, που θα δηµιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, µε βάση την κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλµατα): 213 :Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής (σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών, πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής µ.α.κ.).

Ωφελούµενοι- Άνεργοι

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.

Οι ωφελούµενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

α. να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους,

β. να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης, γ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και

δ. να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40ο έτος της ηλικίας τους), κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία.

?ς πτυχιούχοι ανώτατων πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, ωφελούµενοι του προγράµµατος, νοούνται οι κάτωθι κατηγορίες:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) ή άνεργοι που διαθέτουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους,

β) οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και

γ) οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν:

γ.α. βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ?ΟΑΤΑΠ όταν δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου και

γ.β. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) ή άλλες διατάξεις.

Διάρκεια επιχορήγησης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) µήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε (15) µηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρείς (3) µήνες, χωρίς επιχορήγηση.

2. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΔΤ του Υπ. Εργασίας:

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει την έναρξη, σήμερα Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, της υποβολής αιτήσεων για την πρώτη φάση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας», που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά στο http://www.oaed.gr/.

Η επιδότηση αφορά 6.000 θέσεις για άνεργους, κατόχους πτυχίου, μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού, έως 39 ετών. Η κατεύθυνση των ανέργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης σε κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ενώ συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ανάσχεση του brain drain.

Η μεταποίηση, η βιομηχανία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που εντάσσονται στους εν λόγω κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 112.000.000€, η επιδότηση διάρκειας 15 μηνών θα καλύπτει μέχρι και το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται ως εξής: έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ), έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ) και έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ).

Η επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει απολύσει προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα, να μην προβεί σε αλλαγή του αριθμού των εργαζομένων που είχε κατά την ημερομηνία αίτησης κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, ενώ η διατήρηση της θέσης εργασίας για 3 μήνες μετά το πρόγραμμα ορίζεται υποχρεωτική.

 

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Διαβάστε ακόμα ...

agrinio bestof

diafimistiko banner

diafimistiko banner

diafimistiko banner

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση


Χαριλάου Τρικούπη 7
301 00 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410-54431


Email: info@slf-agr.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύνδεση Μέλους

Συνδεδεμένα Μέλη

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία