Παρασκευή, 12η Αυγούστου 2022 2:36:μμ
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 12:12

Καταστατικό Συλλόγου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

                    

ΑΡΘΡΟ  1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική  οργάνωση με την  επωνυμία «Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών  Ελεύθερων  Επαγγελματιών Αγρινίου και Περιχώρων»  και έδρα το Αγρίνιο που ιδρύθηκε  το έτος 2001 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’ αριθμ 62/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Αγρινίου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αγρινίου με αύξοντα αριθμό 12/2001 θα διέπεται  στα εξής από το παρακάτω καταστατικό, το νόμο 1712/87 όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρωματικά  από τις   διατάξεις του Α.Κ

ΆΡΘΡΟ  2

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Συλλόγου είναι :

 1) Η συσπείρωση των μελών του και η  ενιαία ανάπτυξη της δράσεώς του για την προάσπιση και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών  συμφερόντων  των μελών του, στα πλαίσια  της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

  1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδερφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών του.
  2. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών του σε σχέση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της λογικής συνείδησης στον Έλληνα φορολογούμενο και της αντικειμενικής κρίσης της Φορολογούσης   Αρχής.

4) Η βελτίωση των όρων εξασκήσεως του επαγγέλματός τους  και η ουσιαστικότερη και δικαιότερη  κατοχύρωση τους .

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α) Τακτικά μέλη μπορεί να είναι τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά  που ασκούν το επάγγελμα του λογιστή- Φοροτεχνικού ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρούν επαγγελματική στέγη με έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στις Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΣΤΑΚΟΥ   και έχουν τις προϋποθέσεις για απόκτηση   αδείας οποιασδήποτε τάξεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού βάσει ταυ Ν. 2515/1997, όπως θα ισχύει κάθε φορά.

Για τη εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται υποβολή αίτησης  στο Δ.Σ. καθώς και  τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α)  υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού , τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων  και του Διοικητικού Συμβουλίου β)αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος φυσικού  ή νομικού προσώπου  γ)  για τις εταιρείες αντίγραφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις και βεβαίωση περί τροποποιήσεως από αρμόδια αρχή και δ) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα.

Επίτιμα μέλη μπορεί να γίνουν μέλη ή πρώην  μέλη του Συλλόγου που αποδεδειγμένα προσέφεραν έργο στήριξης και  προώθησαν τους σκοπούς του Συλλόγου καθώς και μέλη τα οποία λόγω γενικότερης κοινωνικής δράσης έχουν προσφέρει  στο Σύλλογο εξαιρετικές  υπηρεσίες ανάλογες  των σκοπών του.

Τα επίτιμα μέλη γίνονται  κατόπιν εισήγησης από το Δ.Σ. του συλλόγου προς  την τακτική ή έκτακτη Γενική  Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στη Γ.Σ.  η σε οποιαδήποτε συζήτηση των συλλογικών οργάνων του συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΆΡΘΡΟ  4

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών  ορίζεται σε 10,00 ευρώ.

Β) Η ετήσια  εισφορά των μελών (τακτικών ) ορίζεται σε 15,00 ευρώ για τα νέα και για μια τριετία (η τριετία θα υπολογίζεται από τo  έτος έναρξης επιτηδεύματος ) και 35,00 ευρώ για τα υπόλοιπα μέλη συν  25,00 ευρώ  για τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία Π.Ο.Φ.Ε.Ε. .

Θα προκαταβάλλεται για το πρώτο έτος κατά την ημερομηνία εγγραφής του μέλους και εντός του Α’ εξαμήνου για τα επόμενα έτη.

Δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  η συνδρομή καθώς και το δικαίωμα εγγραφής.

Γ).Τα έσοδα από διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδριών και  λοιπών  εκδηλώσεων.

Δ).Οι τυχόν δωρεές καθώς και κάθε νόμιμο έσοδο που θα περιέλθει  στο ταμείο του Συλλόγου

Ε) Οι έκτακτες   εισφορές που ορίζονται από τη Γ.Σ.  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 Α) Τα  μέλη είναι  μεταξύ τους  ισότιμα, έχουν δικαίωμα εκλέγειν κι εκλέγεσθαι. Έχουν δικαίωμα λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα ενημέρωσης για όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Β) Να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις οικονομικές τους  υποχρεώσεις. 

Γ) Να συμμορφώνονται  προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της διοίκησης και στις έγγραφες εντολές του.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις  οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπεται  από το καταστατικό  δικαιούται :

Α) Να συμμετέχουν  στις  Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της  Εξελεγκτική- Δεοντολογίας Επιτροπή, τους εκπροσώπους στις ανωτεροβάθμιες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ο σύλλογος.

Β) Να υποβάλουν υποψηφιότητα εκλογιμότητας για  το Δ.Σ. και τα  άλλα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης  του συλλόγου. Ταυτόχρονα υποψηφιότητα σε Δ.Σ.  και Ε.Δ.Ε.  αποκλείεται δια του  παρόντος άρθρου .             

                                           

ΆΡΘΡΟ  7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1)Με απόφαση της Γ.Σ. , κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Ε. , που λαμβάνεται με πλειοψηφία  των  μελών και κοινοποιείται έγγραφα εις τον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται από μέλος του συλλόγου εκείνος  που :

Α) Αντιτίθεται σκόπιμα εις τους  σκοπούς του Συλλόγου και τις  επιδιώξεις.

Β) Παραβαίνει του όρους του καταστατικού και της αποφάσεις της Γ.Σ. και  του  Δ.Σ. .

Γ) Καθυστερεί τις συνδρομές του  για τρία (3) συνεχή  έτη και δεν ρυθμίσει  αυτές μέσα σε δέκα πέντε(15) μέρες από της προσκλήσεως του από το Δ.Σ. .

Δ) Τέλος τα μέλη που καταδικάζονται  για παράβαση του  Νόμου Περί Επαγγελματικών Οργανώσεων.

Ε)Τα μέλη που απέχουν αδικαιολόγητα από  τρις (3)συνεχείς τακτικές συνελεύσεις

2) Με απόφαση του Δ.Σ.  διαγράφονται  τα αποχωρούντα  ή αποθανόντα μέλη.

 Με απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν θετικής εισηγήσεως  της  Επιτροπής Δεοντολογίας διαγράφονται τα μέλη τα οποία έπαψαν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη αποβάλλουν την ιδιότητα  τους μετά από  απόφαση  της  Γ.Σ. .

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα του  Συλλόγου  που είναι: α) η Γενική Συνέλευση των μελών του 2) το Διοικητικό Συμβούλιο  και γ) η Εξελεγκτική – Δεοντολογίας Επιτροπή.

                        

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9

Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο  όργανο του Συλλόγου , έχει την  ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε υπόθεσή του, ιδιαίτερα δε :

1) Εκλέγει την  εφορευτική επιτροπή κάθε τρία χρόνια.

2) Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου  Δ.Σ. και την έκθεση της εξελικτικής επιτροπής και  τους απαλλάσσει από  κάθε ευθύνη.

3) Αποφασίζει  για τις διαγραφές των μελών.

4)Τροποποιεί ή συμπληρώνει το καταστατικό  και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του  Συλλόγου

          Η Γενική συνέλευση γίνεται στο Αγρίνιο και συνέρχεται  τακτικά  μεν μια φορά κάθε έτος (12 μήνες) έκτακτα δε όταν το Δ.Σ.  το κρίνει αναγκαίο ή  υποβληθεί γι’ αυτό αίτηση  από  ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών του  Συλλόγου , αναγραφεί δε απαραίτητα και τα  θέματα  που θα συζητηθούν.

          Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από αυτή, πριν από κάθε συζήτηση του Δ.Σ. .  

ΆΡΘΡΟ  10

Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία αν βρίσκεται τουλάχιστον  το (1/2) ένα δεύτερο των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση , συγκαλείτε δεύτερη μετά από 7(επτά) ημέρες με τα ίδια  ακριβώς θέματα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Αυτή, θεωρείται σε απαρτία, αν βρίσκεται το  ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν γίνει και  πάλι απαρτία συγκαλείται  τρίτη σε 7 (επτά) ημέρες, θεωρείται δε σε απαρτία, με οσαδήποτε ταμειακά εντάξει μέλη παρευρίσκονται.

ΆΡΘΡΟ  11

Στην πρόσκληση  για τη Γενική Συνέλευση αναγράφοντα υποχρεωτικά τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημέρα και ακριβής ώρα έναρξης , αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του Συλλόγου και τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος του Συλλόγου αν υπάρχει, πριν  δέκα (10) τουλάχιστον  ημέρες, μη υπολογιζόμενης της  ημέρας συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει  να ορίζεται ο τόπος και ο  χρόνος της δεύτερης και τρίτης συνέλευσης αν δεν έχουν απαρτία οι προηγούμενες.  

ΑΡΘΡΟ 12

Η Ψηφοφορία   επί των διαφόρων θεμάτων γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε μυστικά και με ψηφοδέλτια μπορεί να γίνει και με ανάταση χειρός ποτέ όμως δια βοής. Η εκλογή οργάνων ή απαλλαγή τους από τα καθήκοντα τους και για  προσωπικά ζητήματα , οι αποφάσεις  πρέπει  να λαμβάνονται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία. Μυστική είναι η ψηφοφορία και για την επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Οι αποφάσεις  της  Γενικής Συνέλευσης  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων , ταμειακά  εντάξει μελών. Για τροποποίηση  του καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου  για ύπαρξη απαρτίας απαιτείται παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών και   πλειοψηφια των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ.  του  Συλλόγου αποτελείται από πέντε (5) μέλη και  εκλέγεται κάθε τρία (3) έτη.

Για να εκλεγεί μέλος  του  Δ.Σ. απαιτείται  να έχει το δικαίωμα να εκλέγειν και να είναι γραμμένος σαν μέλος του  Συλλόγου τουλάχιστον  ένα έτος πριν  από την ημέρα των εκλογών.

Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της  Εξελεγκτικής- Δεοντολογίας Επιτροπής είναι άμισθα και τιμητικά. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν αυτά τα ίδια. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν, ή παρόντας διαφώνησαν και η διαφωνία τους  βεβαιώνεται  από  τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου του. Ευρίσκεται  σε απαρτία με παρόντα τρία(3) τουλάχιστον  μέλη του.

Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί με αίτηση τριών μελών του ή με πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας , που αναγράφεται απαραίτητα τα θέματα συζήτησης , που υποχρεούται δε ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τα Δ.Σ.  μέσα σε (7) ημέρες. Το Δ.Σ. αποφασίζει σε κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται διπλή η ψήφος του Προέδρου. Αποφασίζει  τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την  μελέτη και προώθηση  κάθε θέματος.

Μέλος του  Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, αντικαθίσταται  από τον κατά σειρά επιλαχόντα. Από τους κατά σειρά  επιλαχόντες  επίσης, συμπληρώνονται και οι για οποιοδήποτε λόγο κενούμενες  θέσεις των μελών του Δ.Σ. . Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ  μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου, αλλά ποτέ πρόσωπα ξένα προς το σύλλογο, εκτός από αυτά που που ασκούν έλεγχο.

                                

ΆΡΘΡΟ  16

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. προΐσταται  στις συνεδριάσει του , διευθύνει τη συζήτηση, υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα κάθε έγγραφο του  συλλόγου (αυτά δε που αφορούν  τη διαχείριση και από τον  ταμία) , εκπροσωπεί δικαστικά  και εξώδικα το  Σύλλογο. Η δικαστική  εκπροσώπηση με απόφαση του Δ.Σ.  μπορεί να ανατεθεί και σε  άλλο μέλος του. Ο  Πρόεδρος του  Δ.Σ.  εκτελεί τις αποφάσεις  της Γ.Σ.  και του Δ.Σ. και  λογοδοτεί για το Δ.Σ. .

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει  ή  κωλύεται με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου και τηρεί  τα βιβλία, εκτός από  τα διαχειριστικά, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ.  και της Γ.Σ. , προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά  έγγραφα. Τέλος  δε εποπτεύει  τα γραφεία του  Συλλόγου και υποχρεούται να παρέχει στα μέλη  προφορικά και γραπτά πληροφορίες για κάθε ζήτημα που έχει  σχέση  με το Σύλλογο. Εάν ο Γενικός  Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται  τον αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ.  που ορίζεται από αυτό.

                                     

ΑΡΘΡΟ  17

         Ο Ταμίας μόνος ή βοηθούμενος γι΄αυτα από τον  ειδικό γραμματέα τηρεί τα λογιστικά βιβλία και γενικά τα διαχειριστικά βιβλία  του Συλλόγου και προσυπογραφεί όλα τα διαχειριστικά έγγραφα. Υποβάλει κάθε τρίμηνο  κατάσταση εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ. , κρατεί  το ταμείο του Συλλόγου  υποχρεούται να καταθέσει σε λογαριασμό Τραπέζης τα χρήματα του Συλλόγου όταν το ποσό των χρημάτων είναι μεγαλύτερο από 300,00 ευρω.  Κάθε δαπάνη γίνεται , κατόπιν απόφασης  του Δ.Σ. με ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από το Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα , καθώς και οι εισπράξεις με έκδοση διπλότυπων αποδείξεων από μπλοκ θεωρημένα με την σφραγίδα και τις υπογραφές του  Προέδρου και του Ταμία.

Σε Τράπεζα  οι καταθέσεις θα γίνονται  στο όνομα του Συλλόγου, οι δε αναλήψεις χρημάτων  από τον ταμία που εξουσιοδοτείται για ανάληψη με πράξη του Δ.Σ.  που ορίζει και το ποσό  ανάληψης.

Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του ταμία, με απόφαση του Δ.Σ. , μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά στα καθήκοντα του από  εκλεγμένο μέλος του συλλόγου, καθ' υπόδειξη του  Δ.Σ.  και συγκεκριμένα  μπορεί να κάνει συναλλαγές με τράπεζες ήτοι αναλήψεις  και καταθέσεις  χρημάτων  κτλ. για λογαριασμό του  Συλλόγου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ- ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Η Ε.Δ.Ε.  του Συλλόγου που αποτελείται από 3 μέλη, εκλέγεται μαζί με το  ΔΣ  μεταξύ  των μελών που εκλεγούν και το Δ.Σ.. Στα μέλη προεδρεύει  ο πλειονοψηφήσαν μέλος. Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τον έλεγχο στις πράξεις διαχείρισης του  Δ.Σ. ,   τις υπηρεσίες του  καθώς  και σε άλλη επιτροπή ή όργανο του  Συλλόγου.

Επίσης, παρακολουθούν θέματα δεοντολογίας και ορθής συμπεριφοράς  των μελών του Συλλόγου τόσο σε επίπεδο εσωτερικό μεταξυ των μελών όσο και στην εν γένει στάση των μελών απέναντι στο γενικότερο  επαγγελματικό  περιβάλλον ταυ Συλλόγου. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Δ.Σ.  τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για σοβαρά θέματα  της αρμοδιότητα της. Για αντιδεοντολογική συμπεριφορά  μελών μπορεί  να επιπλήξει γραπτά ή προφορικά το μέλος  προς συμμόρφωση του , μπορεί να προειδοποιήσει για διαγραφή του στη Γ.Σ. Για θέματα δεοντολογίας τα μέλη της ΕΔ.Ε. παρευρίσκονται υποχρεωτικά  στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και ενημερώνουν, καταθέτουν κάθε στοιχείο για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.  . Συνέρχεται τακτικά κάθε εξάμηνο και οπωσδήποτε πριν από  τη Γενική Συνέλευση , έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο καθώς και με έγκληση του Δ.Σ.  Στην τακτική συνεδρίαση της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση γενικά, για την διαχείριση   του Συλλόγου και για τη  στάση και συμπεριφορά των μελών του  Συλλόγου και την καταχωρεί σε Ειδικό Βιβλίο , που φέρεται μετά  τη Γενική Συνέλευση που  συγκαλείτε από το Πρόεδρο της αμέσως μετά τον απολογισμό και την έκθεση  των πεπραγμένων του Δ.Σ.

                          

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους  και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εκλέγεται τριμελής εφορευτική Επιτροπή και ένα(1) αναπληρωματικό μέλος για τη διενέργεια εκλογών και ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Συλλόγου που διεξάγονται την ίδια ημέρα  ή άλλη  ημέρα που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιέχεται το θέμα των αρχαιρεσιών και να ορίζεται ο τόπος και η ημέρα διεξαγωγής  τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας που όρισε το Δ.Σ.

Η πρόσκληση  των τακτικών μελών του Συλλόγου, αποστέλλεται ταχυδρομικά στα μέλη δέκα (10) ημέρες περί την ημερομηνία των εκλογών και αναγραφεί την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και την χρονική διάρκεια των εκλογών. Επίσης, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος στο γραφείο του Συλλόγου δέκα (10) μέρες πριν τις εκλογές.

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο Δ.Σ., την Ε.Δ.Ε. και αντιπροσώπων στις ανωτεροβάθμιες οργανώσεις  υποβάλλονται εγγράφως στα μέλη του Δ.Σ.  ή στα γραφεία του  Συλλόγου εντός  τριών τουλάχιστον  ημερών  πριν  την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Κατά τις αρχαιρεσίες και της πάσης φύσεως εκλογές του συλλόγου, είναι απαραίτητο επί ποινή ακυρότητας να παρίσταται αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ο οποίος και Προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 20

Η άνω εκλεγόμενη Εφορευτική Επιτροπή   συνέρχεται αμέσως και εκλεγεί τον Πρόεδρο της. Σε αυτήν υποβάλλετε η κατάσταση των υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες. Επίσης σ’ αυτήν υποβάλετε από τον ταμεία του απερχόμενου Δ.Σ κατάσταση των ταμειακά  εντάξει μελών μέχρι της ενάρξεως της ψηφοφορίας , βάσει της οποίας διενεργούνται οι αρχαιρεσίες .

Η Εφορευτική Επιτροπή  οφείλει μέχρι την έναρξη  των αρχαιρεσιών να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Ε.  και των  αντιπροσώπων  για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκλέγονται  κατά τα άνω την  ίδια ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 21

Η  προτίμηση των υποψηφίων για την εκλογή του Δ.Σ.  γίνεται  με  σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα  του  υποψηφίου. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και οι προτιμήσεις για την εκλογή  των μελών Δ.Σ. καθώς και των ανωτεροβάθμιων οργανώσεων δεν  πρέπει  να είναι περισσότερες από τρεις (3) , διαφορετικά  ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο.

Για την Ε.Δ.Ε  σταυρώνεται μέχρι ένας (1) υποψήφιος . 

 ΆΡΘΡΟ 22

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή.

Τη διαλογή ενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή , αναγραφεί στον πίνακα τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψηφίου. Μετά τη διαλογή, γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας και καθορίζεται  και η σειρά των επιλαχόντων, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων με τον αριθμό σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας. Το πρακτικό το εντάσσει ο Δικαστικός. Αντίγραφα του πρακτικού παραδίδεται  μετά τη σύνταξη  του στο αρμόδιο Δικαστήριο που ορίζει ο   Νόμος  

ΑΡΘΡΟ 23

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ, των ανωτεροβάθμιων οργανώσεων  και την Ε.Δ.Ε. θα εκλέγοντα με βάσει τους  σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε  υποψήφιος μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των μελών για το Δ.Σ  και της  Ε.Δ.Ε. και των ανωτεροβάθμιων οργανώσεων  ανάλογα με το εκλογικό μέτρο που ορίζεται από αυτές.  Ο αριθμός των υποψηφίων είναι  απεριόριστος.  Σε περίπτωση ισοψηφίας  γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 24

Το εκλογικό υλικό, η κατάσταση των  ψηφισάντων, το πρακτικό της ψηφοφορίας, και της  ανακήρυξης των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής, τυχόν ενστάσεις  και σ’ αυτές οι αποφάσεις της Εφορευτικής  Επιτροπής τα ψηφοδέλτια και τα πλεονάζοντα υλικά της εκλογής παραδίδονται με απόδειξη στο Γενικό Γραμματέα  του απερχόμενου Δ.Σ. , που πρέπει να παραδώσει αυτά με όλο το αρχείο του Συλλόγου στο νέο Δ.Σ. . 

ΆΡΘΡΟ  25

 Το εκλεγόμενο Δ.Σ.  μετά από πρόσκληση  του πλειονοψηφήσαντος μέλους συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα, εκλεγεί τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του. Η θητεία του αρχίζει  από τη παραλαβή της διοίκησης  από το προηγούμενα ΔΣ που πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα. Το Δ.Σ που αποχωρεί , υποχρεούται να παραδώσει στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα το πολύ μέσα σε δύο ημέρες αφού προσκληθεί.

Για την παράδοση  και παραλαβή της διοίκησης και μαζί του αρχείου, της σφραγίδας και κάθε  περιουσιακού στοιχείου  του Συλλόγου συντάσσεται ειδικό  πρωτόκολλο που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Συλλόγου, του οποίου αντίγραφα μπορεί να λάβει ο Γραμματέας του  Δ.Σ που απέρχεται. Μέσα  σε οκταήμερη προθεσμία συνέρχεται και η Εξελεγκτική – Δεοντολογίας Επιτροπή και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

ΆΡΘΡΟ  26

Ο  Σύλλογος δύναται να συμμετέχει σε άλλες ανωτεροβάθμιες οργανώσεις και ομοσπονδίες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

ΆΡΘΡΟ 27

Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η   Γενική Συνέλευση.

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και όταν ο Νόμος ορίζει.

Η απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης  για τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου  λαμβάνεται με απαρτία των 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία  τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΆΡΘΡΟ 28

Ο Σύλλογος  έχει τα παρακάτω βιβλία, τα οποία θα είναι σε κινητά φύλλα, που θεωρούνται  από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου  πριν  από τη χρήση  τους :

Α) Μητρώο μελών, που αναγράφονται το  ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, χρονολογίες εγγραφής- διαγραφής και ταμειακή ενημέρωση.

Β) Βιβλίο πρακτικών  γενικών συνελεύσεων.

Γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων  διοικητικού συμβουλίου.

Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων εξελεγκτικής δεοντολογίας επιτροπής.

Ε) Διπλότυπες αποδείξεις  εισπράξεων που θεωρούνται  πριν από τη χρήση τους  από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Δεοντολογίας  Επιτροπής  και από τον  ταμία  του Δ.Σ .

ΑΡΘΡΟ 29

Η  διάθεση της περιουσίας  του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του εφόσον υπάρχει, αποφασίζεται από τη Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

ΆΡΘΡΟ  30

Ο Σύλλογος διατηρεί επίσημη  σφραγίδα  που είναι στρογγυλή και φέρει περιμετρικά την επωνυμία του.   

ΑΡΘΡΟ  31

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται  από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται  οι διατάξεις του ν. 1712/87 και οι συναφείς  διατάξεις  του  ΑΚ. 

 

Αγρίνιο    13/1/ 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΦΡΕΝΙΑ


*Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε το κατασταστικό σε μορφή PDF

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 01:43

Διαβάστε ακόμα ...

agrinio bestof

diafimistiko banner

diafimistiko banner

diafimistiko banner

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση


Χαριλάου Τρικούπη 7
301 00 Αγρίνιο

Τηλέφωνο: 26410-54431


Email: info@slf-agr.gr


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σύνδεση Μέλους

Συνδεδεμένα Μέλη

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία